Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola. Förslaget var ute på samråd 30 maj - 30 juni 2016. Detaljplanen var därefter ute på granskning 3 december - 7 januari. Sedan samrådet har förändringar skett i bland annat utformningen av vägområdet intill skolan och skolområdets utformning.

Planområdet ligger cirka 2,5 km sydväst om Bålsta centrum och omfattar en yta om nästan 6 hektar. Detaljplanen innefattar en skolbyggnad som planeras att få en större byggrätt.

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras eftersom en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten och att planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund för det här planuppdraget.

Nulägesstatus – granskning

Detaljplanen var på samråd 30 maj - 30 juni 2016. Ett samrådsmöte hölls den 21 juni 2016. Under tiden för samrådet samlade kommunen in synpunkter på planförslaget. Därefter togs ett granskningsförslag fram som ställdes ut 3 december 2018 - 7 januari 2019.

Planprocess

Under granskningen gavs myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter som kom in under granskningen ska ligga till grund för ytterligare justeringar som därefter sammanställs i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen kommer att antas i kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Bakgrund

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

2019-09-05

Klicka för support
Stäng supportfönster