Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola

Plan- och exploateringsavdelningen har, på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott, upprättat ett förslag till detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola.

Området ligger cirka 2,5 km sydväst om Bålsta centrum och omfattar en yta om nästan 6 hektar. Detaljplanen innefattar en skolbyggnad som planeras att få en större byggrätt. Efter samrådet har bland annat vägområdet intill skolan och skolområdets utformning förändrats.

Sammanfattning - Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänt ändamål, förskola/skola. Planläggningen görs eftersom en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark, där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten och planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund för det här planuppdraget.

Nulägesstatus – Granskning

Detaljplanen har varit ute på samråd, under samrådstiden har Håbo kommun samlat in synpunkter på planförslaget och tagit fram ett granskningsförslag. Granskningen för detaljplanen varar mellan måndagen den 3 december 2018 och måndagen den 7 januari 2019.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Så här lämnar du dina synpunkter

För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 januari 2019.

  • E-post: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA
  • Uppge diarienummer KS 2013/00150.

Synpunkter som kommer in under granskningen ligger till grund för ytterligare justeringar. Om inga justeringar är nödvändiga lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Planprocess

Bakgrund

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.


Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-12-04

Klicka för support
Stäng supportfönster