Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Frösunda 3:1 Viby förskola och skola. Förslaget var ute på samråd 30 maj - 30 juni 2016. Detaljplanen var därefter ute på granskning 3 december - 7 januari. Sedan samrådet har förändringar skett i bland annat utformningen av vägområdet intill skolan och skolområdets utformning.

Planområdet ligger cirka 2,5 km sydväst om Bålsta centrum och omfattar en yta om nästan 6 hektar. Detaljplanen innefattar en skolbyggnad som planeras att få en större byggrätt.

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras eftersom en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten och att planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund för det här planuppdraget.

Nulägesstatus – antagande i kommunfullmäktige

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning under december 2018 och januari 2019. De inkomna synpunkterna har legat till grund för några mindre justeringar. Vilka justeringar som gjorts framgår av granskningsutlåtandet. Eftersom det inte krävts några större förändringar lämnades förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 29 september 2021 antagit förslaget till detaljplan.

Mellan antagande och laga kraft löper tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Efter antagandet har de sakägare, vars synpunkter inte har tillgodosetts, meddelats via post för att ha möjlighet att överklaga detaljplanen.

Planprocess

Bakgrund

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Andreas Lagerström

Klicka för support
Stäng supportfönster