Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ortofoto

Detaljplan 427, del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola.

Planområdet omfattar i huvudsak del av fastigheten Frösunda 3:1 som ägs av Håbo kommun och områdets areal är cirka 48 000 m2. Vidare innefattas de privatägda bostadsfastigheterna Viby 1:8, Viby 1:72, Kalmar Prästgård 1:16 och Kalmar Prästgård 1:17 för att få en ändamålsenlig utformning av planområdet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras därför att en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten, att planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund för det här planuppdraget.

Nulägesstatus – Samrådsredogörelse

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 30 maj och 30 juni 2016. Ett samrådsmöte hölls tisdagen den 21 juni 2016. Under tiden för samrådet samlar kommunen in synpunkter på planförslaget. De synpunkter som kommit in under samrådstiden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.

Planprocess

Bakgrund

Fastighetsavdelningen lämnade i november 2013 in en begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i den del som omfattar Viby förskola och skola. Fastighetsavdelningens önskemål kan inte uppfyllas med upphävandet utan att det upprättas en ny detaljplan.

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är området Viby avsedd för boende och komplementservice. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att detaljplanen är förenlig med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanens genomförande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB-förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-07-27

Klicka för support
Stäng supportfönster