Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar del av fastigheten Lundby 2:1 och omfattar cirka 43 hektar varav 22 ha utgörs av byggbar mark och 21 ha av naturmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Nulägesstatus - bearbetning efter granskning

Förslaget till ny detaljplan var ute på granskning mellan den 6 juni och den 23 augusti 2020. Under granskningen gavs myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nu pågår arbete med att ta fram antagandehandlingar. Synpunkter som kom in under granskningen kommer att sammanställas i ett så kallat granskningsutlåtande och kan ligga till grund för mindre justeringar i detaljplanen.

Detaljplanen kommer därefter att antas av kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av detaljplanen meddelas de sakägare vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden

Detaljplaneprocessen där samråd är markerat.

Bakgrund

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter. Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: David Höijertz

2020-08-28

Klicka för support
Stäng supportfönster