Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar del av fastigheten Lundby 2:1 och omfattar cirka 48 hektar varav 25 hektar utgörs av byggbar mark och 23 hektar av naturmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Västerskogs verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort och detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranschen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Nulägesstatus - bearbetning efter samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd från den 13 december 2019 till och med den 7 februari 2020. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Den 23 januari 2020 hölls även ett samrådsmöte i kommunhuset, där representanter från Håbo kommun presenterade förslaget och svarade på frågor.

Nu pågår arbete med att sammanställa synpunkterna från samrådet och justera förslaget inför nästa steg i detaljplaneprocessen (granskning). Inför granskningen kommer synpunkterna från samrådet att sammanfattas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse, som kommer att finnas tillgänglig tillsammans med planhandlingarna under granskningsskedet. Granskning väntas ske under våren 2020.

Detaljplaneprocessen där samråd är markerat.

Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen från 2010 för Bålsta tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår samt närheten till E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.

Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för detaljplaneprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på www.håbo.se/personuppgifter

Sidansvarig: David Höijertz

2020-03-09

Klicka för support
Stäng supportfönster