Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar del av fastigheten Lundby 2:1 och omfattar cirka 43 hektar varav 22 ha utgörs av byggbar mark och 21 ha av naturmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Nulägesstatus - granskning

Mellan 6 juli och 23 augusti är förslaget till detaljplan utställt för granskning och det finns möjlighet att tycka till om förslaget.

Under granskningstiden finns det möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen.

Synpunkter lämnas antingen
via brev till
Håbo kommun,
Plan och exploateringsavdelningen
746 80 BÅLSTA

eller via e-post till plan@habo.se.

Synpunkterna ska lämnas senast den 23 augusti 2020.

Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS2016/549"

Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen

Detaljplaneprocessen där samråd är markerat.

Bakgrund

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter. Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: David Höijertz

2020-08-03

Klicka för support
Stäng supportfönster