Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 440 för del av Väppeby 7:52

Karta över detaljplaneområdet.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Väppeby 7:52, Amerika 1:1 och del av Väppeby 7:1. Förslaget var ute på samråd mellan den 21 december 2018 och den 28 januari 2019.

Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Bålsta centrum och omfattar en yta om 9 hektar. Förslag till detaljplan omfattar en del av före detta grustäkt och planeras bli verksamhets- samt naturmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-08-29

Sammanfattning – syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna expandera Dragets industriområde, på den före detta grustäkten, med bland annat småindustri, kontor, och handel. På grund av rådande markförhållanden och avsikten att planera för verksamhetsmark syftar planen till att säkerställa en god dagvattenhantering. Marken är i dagsläget obebyggd. Kommunen har avvaktat planeringen/omvandlingen av området till dess att norra delen av grustaget har slutbearbetats.

Nulägesstatus -bearbetning efter samråd

Samrådshandlingar har upprättats och detaljplanen var ute på samråd från 21 december 2018 till 28 januari 2019. Synpunkter som kom in under samrådstiden kommer att sammanfattas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer senare att ligga som underlag vid granskning.

Nu pågår arbetet med att revidera samrådshandlingarna samt att skriva en samrådsredogörelse.

Process planförfarande

Bakgrund

Skanska ansökte om detaljplan för deras fastighet redan 2009-06-17, då utelämnades aktuellt område på grund av att NCC täktslänt gick in på Skanskas mark. Kommunen ville avvakta NCC täkttillstånd innan man gick vidare med att detaljplanera fastigheten. Idag har NCC brutit ut sitt material och något hinder för att detaljplanera fastigheten finns inte längre.

Ansökan om planbesked inkom på nytt från Skanska, 2017-03-15 och berör ett av två markområden av fastigheten Väppeby 7:52. I och med arbetet med att upprätta ett planförslag till samråd så utvidgades planområdet till att omfatta även en del av, i norr, intilliggande fastigheter, Väppeby 7:1 och Amerika 1:1. Det är ett par anledningar som ligger till grund för att planområdet utvidgades. Dels för att möjliggöra att den befintliga gatan som är exploaterad söder om Amerika 1:1 ska kunna utnyttjas till en större grad. Men även för att planlägga den mark som omfattar salamanderdammen norr om Amerika 1:1, så att platsen kan beaktas och ges rätt förutsättningar för att undvika negativ påverkan på grund av verksamhetsområdet.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster