Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 442 för Logistik Bålsta kvarter 2

Logistik Bålsta kvarter 2

Skiss på hur området skulle kunna utvecklas. Rödmarkerat område är redan markanvisat enligt beslut i kommunstyrelsen. Resten är ett förslag på hur tomter och byggnader kan placeras samt hur vägnätet kan kompletteras. Struktur och placering kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Fastighetsägaren Håbo kommun önskar utveckla verksamhetsområdet i Björnbro / Logistik Bålsta i enlighet med Planprogammet. Markanvisningsavtal upprättades med Christer Nöjd AB och Nrep AB för delar av området. 

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar väster om Bålsta tätort, i anslutning till Västerskog verksamhetsområde. Planområdet är ca 27,7 ha stort, varav kvartersmark utgör ca 23,2 ha. Fullt utbyggt tillskapar planförslaget ca 110 000 kvm Byggnadsarea. 

Nulägesstatus - Samråd

Mellan 13 maj och 25 augusti 2022 är förslaget till detaljplan utställt för samråd och det finns möjlighet att tycka till om förslaget. Onsdagen den 25 maj klockan 17.30 anordnas även ett samrådsmöte i kommunhuset. Vid mötet presenteras förslaget, och det finns möjlighet att ställa frågor.

Under samrådstiden finns det möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen. Synpunkter lämnas antingen per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se. Synpunkterna ska lämnas senast den 25 augusti 2022. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Synpunkterna ligger sedan till grund för en bearbetning av förslaget, vilket sedan ställs ut en gång till för synpunkter (så kallad granskning). Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Plansamråd

Bakgrund

Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 2. Då andra planer i området tidigare har prioriterats kommer detta planarbete att intensifieras under 2022.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på Planeringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster