Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 442 för Logistik Bålsta kvarter 2

Logistik Bålsta kvarter 2

Skiss på hur området skulle kunna utvecklas. Rödmarkerat område är redan markanvisat enligt beslut i kommunstyrelsen. Resten är ett förslag på hur tomter och byggnader kan placeras samt hur vägnätet kan kompletteras. Struktur och placering kommer att utredas under detaljplanearbetet.

 

Fastighetsägaren Håbo kommun önskar utveckla verksamhetsområdet i Björnbro / Logistik Bålsta i enlighet med Planprogammet. Markanvisningsavtal upprättades med Christer Nöjd AB och Nrep AB för delar av området.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av verksamhetsområdet i Björnbro/Logistik Bålsta. Planområdet omfattar minst 20 ha verksamhetsmark och gator enligt preliminärt förslag. Planområdet är beläget väster om Bålsta tätort och består idag av oexploaterad skogs- och åkermark. Detaljplanen möjliggör verksamhetsområde för logistik, ej störande industri och lager. Maximal byggnadshöjd föreslås bli 20 meter.

Nulägesstatus - uppstart

Vi planerar att kunna etablera verksamheter för lager och logistikändamål. Även tillverkning och hantverk som inte är störande för omgivningen planeras i viss utsträckning. Byggnaderna planeras få något varierande höjd, dock ej överstigande 20 meter.

Utmaningar som måste hanteras noga under framtagandet av planen är frågor som trafik och miljö. Planen är att kunna gå ut på samråd under hösten 2021 och att antagande ska kunna ske under andra halvan av 2022.

Plansamråd

Bakgrund

Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 2. Då andra planer i området tidigare har prioriterats kommer detta planarbete att intensifieras under 2021.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster