Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Illustration på hur bebyggelse enligt planförslaget skulle kunna se ut.

Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:218, Dalängen, ställs nu ut för samråd. Planområdet ligger mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen, och syftar till att bidra med ett variationsrikt utbud av boendeformer i Bålsta.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-02-13

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att i ett centralt läge bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer. Planen möjliggör cirka 120 bostäder, varav cirka 50 i ett flerbostadshus i norra delen av området samt cirka 70 enbostadshus i västra delen. I detaljplanen säkerställs även det stråk som går från Västerängen ned genom Gröna Dalen. I stråket finns utrymme för både lek och rekreation.

Enligt det planprogram för Gröna Dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. De första i kedjan av dammar föreslås anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen.

Nulägesstatus - samråd

Efter beslut i Kommunstyrelsen den 24 februari 2020 ställs ett förslag till detaljplan ut för samråd. Samrådet pågår mellan den 6 mars och den 12 april 2020. Under samrådet finns möjlighet att tycka till om förslaget och komma med synpunkter. Handlingarna finns tillgängliga här på hemsidan samt i pappersform på Håbo bibliotek i Bålsta.

Synpunkter lämnas antingen via e-post till plan@habo.se, eller via brev till: Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA. För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med "KS2018/148".

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 12 april. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Inkomna synpunkter kommer efter samrådet att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådredogörelse, och kan ligga till grund för förändring av planförslaget. Ett uppdaterat planförslag ställs sedan ut för granskning. Under granskningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om det inte görs några större ändringar efter granskningen kan planförslaget sedan antas av Kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen underrättas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av Artikel 6 1 e) i Dataskyddsförordningen.

6 1 e)Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

 

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Bakgrund

Exploatören Bovieran AB inkom den 16 juni 2015 med en ansökan om markanvisning. Bovieran AB önskar att uppföra ett flerbostadshus med målgrupp 55+ och i bostadsrättsform. Efter en process med att hitta lämplig placering, beslutades 2017 om planuppdrag för bostäder vid Dalängen. Dels för Bovieran och dels för småhus.

Sidansvarig: Plan- och exploateringsavdelningen

2020-03-17

Klicka för support
Stäng supportfönster