Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Illustration på hur bebyggelse enligt planförslaget skulle kunna se ut.

Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:218, Dalängen, ställdes ut för granskning mellan den 16 december 2020 och den 21 januari 2021.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-02-13

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att i ett centralt läge bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer. Planen möjliggör cirka 80 bostäder i småhusform.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen.

Nulägesstatus - bearbetning efter granskning

Under perioden 16 december 2020 och den 21 januari 2021 var förslaget till ny detaljplan utställt för granskning. Det inkom 8 yttranden under granskningen. Synpunkterna i yttrandena kommer nu att sammanställas och behandlas i ett så kallat granskningsutlåtnade. Granskningsutlåtandet kommer att finnas tillgängligt när det justerade förslaget går upp för ny granskning i kommunstyrelsen.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

Efter granskningen besvaras inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Om det därefter endast krävs mindre ändringar, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Vid behov av större förändringar krävs en ny granskning. Mellan antagande och att detaljplanen vinner laga kraft löper tre veckors prövotid, då detaljplanen kan överklagas. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Plan- och exploateringsavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster