Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218

Flygfoto över Bålsta.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218. Förslaget var ute på samråd mellan den 17 juni och den 16 augusti 2019.

Planområdet ligger i Bålsta tätort, sydväst om Bålsta centrum. Planområdet omfattar 20 hektar. Marken ägs av Håbo kommun.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2018-09-04.

Sammanfattning – syfte

Gröna Dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Aktuell plan omfattar den del av planprogrammet för Gröna Dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken.

Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna Dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken.

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt tillåter inte en större nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras byggrätt och därmed möjliggöra tillbyggnation på Gröna Dalenskolan. Tillbyggnaden ska ge cirka 300 kvadratmeter ändamålsenliga lokaler till två avdelningar för förskoleverksamhet.

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna Dalenskolan avser planen att göra det möjligt att uppföra en idrottshall för skolverksamhetens och föreningslivets förfogande.

Enligt det planprogram för Gröna Dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. Delar av dessa dammar avser planen att möjliggöra.

Nulägesstatus - granskning

Förslag till detaljplan var utställt för samråd under juni - augusti 2019. Under samrådet kom det in sju yttranden. Dessa finns sammanställda och kommenterade i en så kallad samrådsredogörelse. Förslaget har bearbetats utifrån yttrandena och ställs nu ut på granskning.

Granskning sker mellan den 21 februari och den 17 mars. Under granskningstiden finns möjlighet att tycka till om förslaget och komma med synpunkter. Synpunkter lämnas antingen via e-post till plan@habo.se, eller via brev till: Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA. För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med "KS2018/571".

Synpunkterna ska lämnas senast den 17 mars. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Inkomna synpunkter kommer efter granskningstiden att sammanställas och bemötas i ett så kallat granskningsutlåtande. Om inga större förändringar är nödvändiga är planförslaget därefter klart för antagande i kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e) i Dataskyddsförordningen. 6 1 e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

Planprocessen där samråd är markerad.

Bakgrund

Håbo kommun växer i invånarantal och fler väljer att bosätta sig i Bålsta. Med det ökade invånarantalet ökar trycket på kommunens samhällsservice såsom skola och fritidsverksamhet. Med anledning av detta har Håbo kommun inlett arbetet med en ny detaljplan för området som tillåter Gröna Dalenskolan att bygga ut samt att möjliggöra uppförande av en idrottshall på intilliggande grusplan.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2018, genom delegationsbeslut, att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11§ miljöbalken.

Sidansvarig: plan@habo.se

2020-02-21

Klicka för support
Stäng supportfönster