Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218

Flygfoto över Bålsta.

Mellan den 17 juni och den 16 augusti 2019 hålls samråd om detaljplanen och den som vill kan lämna synpunkter. Den 1 juli klockan 18.00-19.00 anordnar kommunen ett samrådsmöte i kommunhuset. Där presenteras förslaget och sakägare och allmänhet har möjlighet att ställa frågor.

Planområdet som omfattar Mansängen 9:6 och del av fastigheten Väppeby 7:218 ligger i Bålsta tätort, sydväst om centrum. Planområdet omfattar 20 hektar och marken ägs av Håbo kommun.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2018-09-04.

Sammanfattning – syfte

Gröna dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Aktuell plan omfattar den del av planprogrammet för Gröna dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken.

Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken.

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt tillåter inte en större nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras byggrätt och därmed möjliggöra tillbyggnation på Gröna Dalenskolan. Tillbyggnaden ska ge cirka 300 kvadratmeter ändamålsenliga lokaler till två avdelningar för förskoleverksamhet.

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna dalenskolan avser planen att göra det möjligt att uppföra en idrottshall för skolverksamhetens och föreningslivets förfogande.

Enligt det planprogram för Gröna dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. Delar av dessa dammar avser planen att möjliggöra.

Nulägesstatus - samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 om att samråda planförslaget. Samråd hålls mellan den 17 juni och 16 augusti.

Den 1 juli klockan 18.00-19.00 anordnar kommunen ett samrådsmöte i kommunhuset, där sakägare och allmänhet bjuds in för en presentation av förslaget samt möjlighet att ställa frågor kring och komma med synpunkter på det.

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast via e-post till plan@habo.se, alternativt per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta.

Synpunkterna ska lämnas senast den 16 augusti 2019. Märk gärna försändelsen med kommunens diarienummer (2018/571).

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress (och om du är fastighetsägare, lämpligen även fastighetsbeteckning på berörd fastighet).

Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Processpil detaljplaner

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Patrik Rönnqvist på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2019-06-10

Klicka för support
Stäng supportfönster