Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för del av Skokloster 2:80. Förslaget ställs nu ut på granskning till och med 22 april.

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger centralt i Skokloster, precis söder om Slottsskolan. Området är drygt 6 000 kvadratmeter stort och ägs av kommunen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster. Planförslaget gör det möjligt att uppföra bebyggelse i två våningar.

Mindre flerbostadshus föreslås i den västra delen av området. Totalt cirka 30 lägenheter. Centrumverksamhet i form av lokaler för handel och eventuell servering föreslås i första hand inrymmas i separata byggnader i planområdets östra del.

Det finns idag få lägenheter i Skokloster, och ett mindre tillskott av hyresrätter bedöms därför vara av intresse. Dels för att möjliggöra ett första boende, och dels för att möjliggöra alternativa till ett eget hus. I närområdet finns främst anläggningar som används dagtid, exempelvis skola och förskola. Nya bostäder skulle kunna bidra till rörelse och aktivitet under större delen av dygnet, och därmed ökad trygghet. Med butik, restaurang eller kommunal verksamhet skulle ytterligare rörelse kunna uppnås.

Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan. Vidare bedöms planen inte leda till betydande miljöpåverkan.  

Nulägesstatus - Granskning

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd från den 8 oktober till och med den 8 november 2019. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Den 15 oktober hölls även ett samrådsmöte i Slottskolan där representanter från Håbo kommun och Håbohus (exploatör) presenterade förslaget och svarade på frågor.

Under samrådet kom det in synpunkter om och kring trafikbuller, fastighetsindelning, översvämning samt planförslagets föreslagna utformning i förhållande till plankartans bestämmelser. Nära hälften av synpunkterna är positiva (normalt sätt ovanligt), dels för att skapa variation av boendeformer samt dels för att det skapar möjlighet för centrumverksamheten att vara kvar på platsen. Det finns samtidigt även en oro för möjligheten till fler hyresrätter, där en synpunkt menar att det är mer lämpligt i Bålsta.

Sedan samrådet har bland annat dagvattenhanteringen och bullerhänsyn setts över med kompletterande bestämmelser i plankartan. Det gäller främst förtydliganden och förslaget som nu ställs ut på granskning är i övrigt likt samrådsförslaget.

Granskning sker mellan den 26 mars till och med den 22 april. Under granskningstiden finns möjlighet att tycka till om förslaget och komma med synpunkter. Synpunkter lämnas antingen via e-post till plan@habo.se, eller via brev till: Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA. För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med "KS2018/746".

Synpunkterna ska lämnas senast den 22 april. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Inkomna synpunkter kommer efter granskningstiden att sammanställas och bemötas i ett så kallat granskningsutlåtande. Om inga större förändringar är nödvändiga är planförslaget därefter klart för antagande i kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e) i Dataskyddsförordningen. 6 1 e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

Processpil

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Skokloster är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 11 februari 2019 följa upp med beslut om uppdrag i kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2020-03-26

Klicka för support
Stäng supportfönster