Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 447 för Ekilla 1:15, Enköpingsvägen (vägförrådet)

Planområdet ligger vid Ekillabadet strax norr om Bålsta och inkluderar fastigheten Ekilla 1:15, som ägs av Håbo kommun. Området är drygt 20 000 kvm stort.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheten med en småskalig bebyggelse, cirka 30 bostäder.

Fastigheten har sedan tidigare utnyttjas som förråd av Vägverket för vägunderhåll och hyrs i dagsläget ut till ett privat företag. Därmed kan det finnas saneringsbehov av marken.

Platsen ligger nära inpå Lilla (och Stora) Ullfjärden och de intressen och värden som är förknippade med dessa, såväl en landskapsbild av riksintresse som höga naturvärden (Natura 2000 och naturreservat). Ekilla by med kyrkan och omgivande villor bildar en kulturmiljö av vikt att bevara och ta tillvara. Ekillabadet är en av kommunens två kommunala badplatser, och har även ett högt värde för friluftsliv och rekreation. Därutöver finns kända fornlämningar precis öster om området.

Det finns alltså ett stort antal intressen och värden för ny bebyggelse att förhålla sig till. En del kräver restriktioner, medan andra bör uppmärksammas och stärkas.

Nulägesstatus - Granskning

Planeringsavdelningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen, upprättat ett förslag till Detaljplan 447, för Ekilla 1:15, Enköpingsvägen. Förslaget till detaljplan ställs ut för granskning från den 23 december 2022 till och med den 23 januari 2023.

Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkterna lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS 2018/747 i ämnesraden) Synpunkterna ska lämnas senast den 23 januari 2023. För att ha möjlighet att överklaga en framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkterna kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare även fastighetsförteckning på berörd fastighet. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslut om detaljplan.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dess om underrättelsen.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Ekilla är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 13 november 2018 följa upp med beslut om uppdrag.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster