Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 449 för Bista 3:6 med flera

Detaljplaneområde Bista 3:6

Planområdet är cirka 1,7 hektar och beläget vid korsningen mellan Stockholmsvägen och Södra Bålstaleden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder samt undersöka om det går att nyttja den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden som gång- och cykelväg.

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av fastigheterna Bista 3:5 och 3:6. Då området söder om dessa fastigheter inte heller är detaljplanelagt föreslås detta tas med i planarbetet. Ett ytterligare syfte med detaljplanen är att utreda om det går att nyttja den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden som gång- och cykelväg.

Beslutsdatum för planbesked: 2018-06-19
Beslutsdatum för samråd: 2019-02-11

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innehåller fastigheterna Bista 3:5, 3:6, 4:3, 5:6, 5:7.

Bista 3:5 och 3:6 föreslås i förslaget att slås ihop och bebyggas med nya bostäder. På kommunens fastighet Bista 4:3 föreslås att en gång- och cykelväg anläggs för att kunna nytta gamla järnvägsbron.

Nulägesstatus - bearbetning efter samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd mellan den 12 juni och den 7 augusti 2019. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 1 juli 2019 hölls även ett samrådsmöte i kommunhuset dit sakägare och allmänheten bjudits in, där representanter för Håbo kommun presenterade förslaget och svarade på frågor.

Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkter och justera planförslaget inför nästa steg i detaljplaneprocessen (granskning). Inför granskningen kommer inkomna synpunkter beskrivas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse, som kommer att finnas tillgänglig tillsammans med detaljplaneförslaget under granskningsskedet.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med samråd markerat

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster