Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 453 för Segersta 1:70, Ekolskrog

Fastighetsägaren Preem önskar utveckla rastplatsen Ekolskrog. Bålsta Auktionshall vill expandera. Vidare ser Kilenkrysset en möjlighet till logistik- och verksamhetsområde.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2019-11-25.

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger i ett strategiskt läge i Håbo kommun mellan E18s båda vägbanor i höjd med Ekolskrog, öster om Jättorpsvägen inom fastighet Segersta 1:70. Planläggningen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för primärt logistik och lättare industri samt naturmark med plats för dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar för fördröjning av dagvatten. Planen syftar även till att tillgängliggöra strandskyddat område längs Mälaren för allmänheten genom att planlägga med användning (NATUR) med kommunalt huvudmannaskap.

Planområdet omfattar ca 25 ha, varav kvartersmark för verksamhet uppgår till ca 17 ha. För att stärka det gröna sambandet över E18 och säkerställa en buffertzon med möjligheter till öppen dagvattenhantering planläggs ca 4 ha som naturmark öster om Jättorpsvägen i anslutning till kvartersmarken. För att öka allmänhetens tillgänglighet till Mälaren planläggs ca 4 ha naturmark och vattenområde intill strandlinjen inom strandskyddat område.

Nulägesanalys - bearbetning efter samråd

Under maj-juni 2021 hölls samråd om förslag till ny detaljplan. Det kom in 18 yttranden under samrådet, de flesta från myndigheter och företag. Synpunkterna i yttrandena kommer nu att sammanställas och behandlas i en så kallad samrådsredogörelse. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig när det justerade förslaget ställs ut för granskning. Granskningen förväntas ske under våren 2023.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Bakgrund

Fastighetsägaren Preem visade intresse för att utveckla området 2017 och ansökte då om planbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt planbesked under samma år. Den 25 november 2019 gav kommunstyrelsen dess förvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan. Kilenkrysset är huvudaktör för detaljplanen.

Upplysningar lämnas av handläggare Douglas Carlson.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster