Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 453 för Segersta 1:70 Ekolskrog

Fastighetsägaren Preem önskar utveckla rastplatsen Ekolskrog. Bålsta Auktionshall vill expandera. Vidare ser Kilenkrysset en möjlighet till logistik- och verksamhetsområde.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2019-11-25

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger i ett strategiskt läge i Håbo kommun mellan E18s båda vägbanor i höjd med Ekolskrog, öster om Jättorpsvägen inom fastighet Segersta 1:70. Planläggningen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för primärt logistik och lättare industri samt naturmark med plats för dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar för fördröjning av dagvatten. Planen syftar även till att tillgängliggöra strandskyddat område längs Mälaren för allmänheten genom att planlägga med användning (NATUR) med kommunalt huvudmannaskap.

Planområdet omfattar ca 25 ha, varav kvartersmark för verksamhet uppgår till ca 17 ha. För att stärka det gröna sambandet över E18 och säkerställa en buffertzon med möjligheter till öppen dagvattenhantering planläggs ca 4 ha som naturmark öster om Jättorpsvägen i anslutning till kvartersmarken. För att öka allmänhetens tillgänglighet till Mälaren planläggs ca 4 ha naturmark och vattenområde intill strandlinjen inom strandskyddat område.

Nulägesanalys - samråd

Ett förslag till ny detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet pågår mellan den 17 maj och den 17 juni. Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS 2019/338 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 17 juni 2021. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Efter samrådet sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas utifrån synpunkterna och ställs ut för granskning. Även under granskningen finns möjlighet att komma in med synpunkter. Om det endast krävs mindre ändringar efter granskningen, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft löper tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Bakgrund

Fastighetsägaren Preem visade intresse för att utveckla området 2017 och ansökte då om planbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt planbesked under samma år. Den 25 november 2019 gav kommunstyrelsen dess förvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan. Kilenkrysset är huvudaktör för detaljplanen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster