Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand

Flygfoto som visar planområdets avgränsning

Förslag till ny detaljplan för Hagviksstrand 18-24 ställdes ut för samråd mellan den 3 december 2020 och 14 januari 2021.

Bakgrund och syfte

När ny detaljplan för Hagviken togs fram på 70-talet valde Länsstyrelsen (som då var prövande myndighet) att utesluta de aktuella fyra fastigheterna. Det rörde då främst placering av byggnad på tomterna, och möjlighet till avstyckning.

Sen 70-talet har kommunen av misstag gett bygglov utifrån den senare planen, och byggnaderna idag stämmer därför dåligt med gällande plan. Syftet med detaljplanen är därför att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad/komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse. Vidare möjliggör planförslaget även en planenlig angöring till fastigheter som idag ansluter via parkmark. Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Nulägesstatus - bearbetning efter samråd

Under perioden 3 december 2020 till 14 januari 2021 hölls ett samråd om förslaget till ny detaljplan. Det kom in fem yttranden under samrådet. Synpunkterna i yttrandena kommer nu att sammanställas och behandlas i en så kallad samrådsredogörelse. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig när det justerade förslaget ställs ut för granskning.

Pil som visar planprocessen

Även under granskningen finns möjlighet att komma in med synpunkter. Om det endast krävs mindre ändringar efter granskningen, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster