Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Bålsta 1:124 mfl, Gästis

Detaljplanen berör ett område i Gamla Bålsta en bit väster om Stockholmsvägen. Området inkluderar fastigheterna Bålsta 1:124, 1:126, 1:214, 2:234 samt S:2 och uppgår till drygt 10.000 kvm.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2015-11-23

Syfte

Förslaget till detaljplanen avser en förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen. Bebyggelsen ska förhålla sig till huvudbyggnaden ”Gästis” i skala och form. Genom en sådan utökad möjlighet till nya byggnader, ges ekonomiska ramar för ett bevarande.

För att särskilt skydda de äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna föreslås ett rivningsförbud införas för huvudbyggnaden Gästis och egnahemsvillan ”Skuggan”.

Nulägesstatus – granskningsutlåtande

Förslaget till detaljplan var utställt på samråd under mars/april 2018. Det kom in sju yttranden varav fem med synpunkter. Yttrandena och kommunens kommentarer till dem finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Efter samrådet justerades förslaget något. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade sedan den 13 november 2018 att ställa ut förslaget på granskning. Granskning skedde under februari/mars 2019. Det kom in 11 yttranden, samtliga med synpunkter. Synpunkterna sammanställs nu och besvaras i ett så kallat granskningsutlåtande. .

Kortfattat innebär förslaget till ny detaljplan:

  • En omvandling av Gästis-området till bostadsområde.
  • Rivningsförbud för huvudbyggnaden och villan ”Skuggan”.
  • Möjlighet till att uppföra nya bostadsbyggnader i två respektive tre våningar på dagens parkering, samt över slänten i norr.
  • Justering av byggrätt för de båda paviljongerna, där den norra kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad.
  • Möjlighet till servering (restaurang) i huvudbyggnaden och de nya byggnaderna på parkeringen.

Kortfattat har följande justeringar och kompletteringar gjorts efter samrådet:

  • Förtydliganden kring dagvattenhanteringen.
  • Förtydliganden och kompletteringar av genomförandefrågor, som fastighetsbildning samt rättigheter för ledningar och angöring.
  • Framtagande av en solstudie för att undersöka planens påverkan på sol- och skuggförhållanden.
Pil som visar processen för detaljplanearbetet, med granskning inringat

Bakgrund

Gästis är från början ett ålderdomshem, Håbos första, uppfört 1929 och spelar en viktig roll i Bålstas historia, som järnvägsort med början i slutet av 1800-talet. Hemmet kom senare att användas som gästgivaregård, varifrån dess benämning i folkmun, Gästis, kommer.

Under 2015 fanns ett stort behov av boendeplatser för ensamkommande barn. Under samma period kom Gästgivaregården att läggas ut till försäljning där den nya ägaren och kommunen såg en lösning för boendesituationen i att kommunen skulle kunna hyra Gästis lokaler. För en förändrad användning krävs i regel en ny detaljplan, men i detta fall har verksamheten kunnat drivas utifrån ett tidsbegränsat bygglov. I slutänden kom inte kommunen att hyra lokalerna, utan platser på boendet hyrs ut separat och till fler kommuner än bara Håbo.

Planarbetet har därmed kommit att ändra fokus, från en skyndsam ändring för att tillgodose platsbehov för ensamkommande barn, till en mer långsiktig omvandling till bostäder för en blandad målgrupp.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-11-26

Klicka för support
Stäng supportfönster