Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Planförslaget omfattar cirka 2,9 hektar mark belägen i Gamla Bålsta, söder om västerhagsvägen och öster om Bålstavägen. Planförslaget ger förslag till att det befintliga området för friluftsaktiviteter ändras till bostäder. Detaljplanen var ute på samråd under 2014. Efter samrådet ändrades förslaget något och ett nytt förslag av detaljplanen ställdes ut på granskning. Efter granskningen har kommentarer på förslaget behandlats och ytterligare ändringar har gjorts. Nu ska detaljplanen beslutas om antagning

I dagsläget omfattar planförslaget cirka 2,9 hektar mark belägen i Gamla Bålsta, söder om Västerhagsvägen och öster om Bålstavägen. Planförslaget omfattar ett flertal fastigheter som föreslås omvandlas från mark för friluftsaktiviteter till bostäder.

Sammanfattning - syfte

Planområdet ligger cirka 1,2 kilometer från Bålsta centrum i stadsdelen Gamla Bålsta. Det omfattar fastigheterna Bålsta 2:69, Bålsta 2:147 och del av fastigheten Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta s:8 och s:14. Inom planområdet ingår även byggnaden Medborgarhuset och byggnaden Träffen samt en del av Bålstavägen och Idrottsvägen.

Syftet med planläggningen av området är möjligheten att bebygga området med bostäder. För området föreslås att bebyggelsen är gestaltad efter trädgårdsstadens principer med tydliga kvartersbildningar, hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och med förgårdsmarker omkring bostäderna. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för en mötesplats utanför medborgarhuset samt en grönyta längs med Idrottsvägen.

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus. Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts i vissa delar av området. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. Detaljplanen tillåter högre bebyggelse och en centrumbildning i planområdets nordvästra delar mot Västerhagsvägen.

Nulägesstatus

Planförslaget var ute för samråd mellan den 28 april 2014 och 26 maj 2014. Samrådsredogörelsen, där yttranden från samrådet har kommenterats, upprättades 29 mars 2018. Detaljplanen var sedan ute för granskning 2-23 maj 2018.

Synpunkter som kom in under granskningen har legat till grund för ytterligare justeringar. Detaljplanen har anmälts för antagande och beslut kommer att tas i september 2019.

Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte har tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Detaljplanprocess - granskning inringat

Bakgrund

Detaljplanen initierades av BoKlok Housing AB 2013-09-10, ett planbesked ansöktes för uppförandet av bostäder på den befintliga idrottsplatsen Björkvallen. Kommunen beslutade 2013-10-21 att ett planarbete skulle på börjas för området. Planarbetet påbörjades men blev vilande rätt snabbt. Det var först senare under 2017 som planarbetet påbörjades igen.

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med ändamålen i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

2019-08-20

Klicka för support
Stäng supportfönster