Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg

Illustrationsbild

Planområdet är cirka 46 000 kvm och ligger i samt omfattar delar av Bålsta centrum. Området ligger huvudsakligen mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan, med begränsning i dagens busstorg i norr, och Brittsätersvägen i söder. Den asfalterade pendlarparkeringen norr om järnvägen (och stationen) ingår också i planområdet.

Syfte huvuddrag

Detaljplanen för Bålsta torg, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Med etappen önskar Håbo kommun skapa förutsättningar för en utveckling av Bålsta med ett attraktivt och levande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad småstad. Där bostäder (av varierande upplåtelseform), butiker, serveringar och kontor, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering (för både bil och cykel) samsas. Trots läget invid huvudgata och järnväg står människan i fokus, inte trafiken. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.

De skilda kvarteren ska variera i form, höjd och typ. Från höghuset vid stationen, via flerbostadshus i upp till fem våningar, till stadsradhus i två till tre våningar. Därutöver ska det även finnas variation inom kvarteren. En variation av material och färg i fasaderna samt förskjutningar både i höjd och emot gata. Det ska enkelt gå att identifiera byggnaderna från varandra och på så sätt ge en läsbarhet, karaktär och bra orienteringsmöjligheter. Det ska vara enkelt att beskriva ett specifikt hus och specifik trappuppgång; ”där bor jag”.

Förutom byggnaderna är de allmänna ytorna viktiga. Torget, Bålsta torg är tätortens entrépunkt från järnvägen, och ska verka som central mötesplats och del i att länka samman åsen, Gröna dalen och Mälaren. Stockholmsvägen ges en ny gestaltning i form av breda trottoarer med möjlighet till uteservering med mera. Som del i den levande miljön eftersträvas lokaler i bottenplan mot både torget och Stockholmsvägen.

Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av omkring 500 till 700 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Nulägestatus – Granskning

Detaljplanen var ute för samråd vid årsskiftet 2015/2016. Under samrådet kom 36 yttranden in (sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen). Efter samrådet har planförslaget bearbetats, utifrån synpunkterna och utifrån nya förutsättningar. Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning till och med den 25 juni 2019. Den 3 juni kl. 19.00 hålls ett granskningsmöte i kommunhuset. Tjänstepersoner från kommunen finns på plats för att presentera förslaget och svara på frågor.

Under granskningen finns det möjlighet att komma med synpunkter. För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast via e-post till plan@habo.se, alternativt per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta. Synpunkterna ska lämnas senast den 25 juni 2019. Märk gärna försändelsen med kommunens diarienummer (KS2011/107). För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, (och om du är fastighetsägare, lämpligen även fastighetsbeteckning på berörd fastighet). Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Planprocess

Bakgrund

Planprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och innefattar bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt avsnitt av Stockholmsvägen. Programmet syftar till att möjliggöra en sammanhållen och strategisk utveckling av Bålsta Centrum och dess omgivningar. 2012-11-26 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna framtaget detaljplaneprogram för Bålsta centrum.

Idé- och gestaltningsprogram

För att förtydliga intentionerna i detaljplaneprogramet 2014-05-19 godkände Kommunstyrelsen ett Idé- och gestaltningsprogram för hela planområdet. Syfte med idé- och gestaltningsprogrammet var att ingå i kommande detaljplaner och utgör bilaga till de exploateringsavtalen som ska tecknas mellan kommunen och respektive byggherre. För att underlätta kommande detaljplanering indelades programområde i 9 etapper varav Resecentrum och stationsområde utgör etapp 1.

Beslut om planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12 § 154 att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och stationsområdet, i Bålsta tätort. Som underlag för kommande planarbete ska Idé- och gestaltningsprogrammet användas.

Syfte, huvuddrag och areal

Syfte med detaljplanen är att skapa planeringsförutsättningar för en ny bebyggelse i centrala Bålsta enligt detaljplaneprogram och idé- och gestaltningsprogrammet. Detaljplan i princip medger utformning av kvartersmark avsedd för bostadsändamål, centrum - och trafikändamål (bussterminal, parkering) samt allmän mark avsedd för ett nytt torg, gator och natur. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelseformer. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid. Planområdets areal är ca 6,2 hektar.

Översiktliga planer

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort. Förtätning av centrala Bålsta med nya bostäder stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort.

Planprocess

Detaljplan avses ske med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning i samband med detaljplaneprogram. Länsstyrelsen har granskat planprogrammet och i likhet med kommunen funnit att programmets genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan fast buller, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet är frågor som måste tas hänsyn till. Konsekvenser redovisas i planbeskrivning.

Mer information om utvecklingen av Bålsta centrum kan du läsa häröppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster).

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-05-14

Klicka för support
Stäng supportfönster