Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bålsta C etapp 6, Bålsta centrum

Planområdets avgränsning

Planområdet är fokuserat kring Bålsta centrum, mitt i Bålsta. Området är cirka 41 500 kvm stort och inkluderar mark ägd av kommunen, centrumägaren samt brf Novilla.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla köpcentret Bålsta centrum med mer yta för lokaler, samt att pröva möjligheten att förtäta med bostäder, kontor och parkeringshus. Det centrala läge mitt i Bålsta, mellan resecentrum och Gröna dalen, ska fungera bättre som mötesplats för såväl invånare som besökare.

Detaljplanen anses följa den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort. För att få en övergripande bild av förutsättningarna för området i stort, har detaljplanen föregåtts av ett planprogram och ett idé- och gestaltningsprogram. I programmen presenteras de olika mål Håbo kommun har med omvandlingen av Bålsta centrum. Dessa är bland annat att:

  • Bygga fler bostäder och komplettera det befintliga utbudet med nya boendemiljöer.
  • Ersätta centrumbyggnadens många baksidor med framsidor.
  • Förstärka grönstrukturen med fler parker och grönytor av hög kvalité.
  • Skapa ett tydligt och attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom Gröna dalen.

Sammantaget beräknas detaljplanen ge möjlighet för 5 000 m² utökad handel, 240 nya bostäder i olika upplåtelseformer och cirka 600 parkeringsplatser. Bostäderna är fördelade i tre kvarter av varierande höjd, från 4 till 16 våningar. Dels föreslås en del av centrumparkeringen bebyggas med p-hus och bostäder, dels förslås en del av Posten/Konsum/Zoo-huset byggas på och till med bostäder. Dels föreslås centrumleden avslutas, och centrum markeras, med ett höghus på 16 våningar.

Nulägesstatus

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019 om att samråda ett något justerat planförslag. Samrådet hålls mellan den 8 mars och den 15 april.

Den 20 mars mellan klockan 16.00 och 19.00 finns tjänstepersoner från kommunen, och representanter från Grosvenor (centrumägaren) på plats inne i centrum för att visa upp, och svara på frågor om, planförslaget.

Den 20 mars visades även ett visionsprogram framtaget av Grosvenor. Det ses via den här länkenPDF.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med samråd markerat

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast via e-post till plan@habo.se, alternativt per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta.

Synpunkterna ska lämnas senast den 15 april 2019. Märk gärna försändelsen med kommunens diarienummer (2015/169).

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, (och om du är fastighetsägare, lämpligen även fastighetsbeteckning på berörd fastighet). Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Sidansvarig:

2019-04-03

Klicka för support
Stäng supportfönster