Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg

Illustrationsplan

Planområdet ligger i Bålsta centrum och omfattar bland annat järnvägsstationen med tillhörande busstation. Området avgränsas i nordöst av Bålstaåsen, i sydöst av ett mindre grönområde, i väst av Kommunhuset och Stockholmsvägen samt i nord av Centrumleden med rondell.

Nulägesstatus - Samrådsredogörelse

Detaljplanen var ute för samråd mellan den 28 december 2015 och 22 februari 2016. Ett samrådsmöte hölls torsdagen den 21 januari 2016. Under tiden för samrådet samlar kommunen in synpunkter på planförslaget. De synpunkter som kommit in under samrådstiden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.

Planprocess

Bakgrund

Planprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och innefattar bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt avsnitt av Stockholmsvägen. Programmet syftar till att möjliggöra en sammanhållen och strategisk utveckling av Bålsta Centrum och dess omgivningar. 2012-11-26 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna framtaget detaljplaneprogram för Bålsta centrum.

Idé- och gestaltningsprogram

För att förtydliga intentionerna i detaljplaneprogramet 2014-05-19 godkände Kommunstyrelsen ett Idé- och gestaltningsprogram för hela planområdet. Syfte med idé- och gestaltningsprogrammet var att ingå i kommande detaljplaner och utgör bilaga till de exploateringsavtalen som ska tecknas mellan kommunen och respektive byggherre. För att underlätta kommande detaljplanering indelades programområde i 9 etapper varav Resecentrum och stationsområde utgör etapp 1.

Beslut om planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12 § 154 att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och stationsområdet, i Bålsta tätort. Som underlag för kommande planarbete ska Idé- och gestaltningsprogrammet användas.

Syfte, huvuddrag och areal

Syfte med detaljplanen är att skapa planeringsförutsättningar för en ny bebyggelse i centrala Bålsta enligt detaljplaneprogram och idé- och gestaltningsprogrammet. Detaljplan i princip medger utformning av kvartersmark avsedd för bostadsändamål, centrum - och trafikändamål (bussterminal, parkering) samt allmän mark avsedd för ett nytt torg, gator och natur. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelseformer. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid. Planområdets areal är ca 6,2 hektar.

Översiktliga planer

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort. Förtätning av centrala Bålsta med nya bostäder stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort.

Planprocess

Detaljplan avses ske med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning i samband med detaljplaneprogram. Länsstyrelsen har granskat planprogrammet och i likhet med kommunen funnit att programmets genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan fast buller, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet är frågor som måste tas hänsyn till. Konsekvenser redovisas i planbeskrivning.

Mer information om utvecklingen av Bålsta centrum kan du läsa häröppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster).

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-04-15

Klicka för support
Stäng supportfönster