Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl. (f.d. Chemetall)

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Planområdet är en förlängning av Dragets industriområde västerut precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.
Beslutsdatum för förlängning av uppdrag: 2020-11-23
Beslutsdatum för nytt samråd: 2022-05-30

Syfte

Syftet med detaljplanen är att kunna exploatera för handel, kontor, verksamheter, idrottshall och restaurang i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Planförslaget omarbetades under våren 2022 med att tidigare planerad yta för bebyggelse delas upp i två separata användningsområden där verksamheter, handel och kontor avgränsas till norra delen och besöksanläggning, restaurang och lager i bottenplan avgränsas till den södra delen. Dagvattenfrågan löses inom planen med att dagvattnet tas upp i ett slutet system och förs till en fördröjningsdamm där det renas och fördröjs i nordvästra delen av planen för att sedan släppas på i dagvattennätet västerut. Då padelhall med servering bedöms vara ett tillräckligt stort avsteg från tidigare planerad användning gick planen ut på nytt samråd under sommaren 2022 för att få in synpunkter från myndigheter och sakägare.

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innefattar fastigheterna Bista 15:7 och del av Bista 15:1.Bista 15:7 utgörs av Bålsta business park (f.d. Chemetall) och föreslås enligt planförslaget att kunna expandera. Användningen fastställs till verksamheter, kontor, handel, besöksanläggning, parkering, lager och restaurang. Bista 15:1 utgörs av en transformatorstation samt kommunal gatu- och naturmark.

Nulägesstatus - Granskning

Ett förslag till ny detaljplan ställs nu ut på granskning. Granskning pågår mellan den 23 december 2022 och den 23 januari 2023. Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS diarienummer 2016/263 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast 23 januari. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.


Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.


Bakgrund

Bakgrunden till planarbetet är en ansökan om planbesked från Bålsta Business Park AB 2016 där man önskar ändra användningen av fastigheten till handel och kontor och uppföra nya byggnader för detta ändamål. Arbetet drog av olika anledningar ut på tiden och under 2018 inkom ansökan från 746 Entreprenad att uppföra ett antal stadsradhus på dagens villafastigheter väster om Mälarbanan (Bista 3:5 och 3:6). Då dessa föreslagna exploateringar ligger inom samma område och på icke planlagd mark ansågs det lämpligt att ta med dessa i detaljplanearbetet. Under 2018 togs därför beslut att förlänga uppdraget och utöka planområdet.

I februari 2019 valde Kommunstyrelsen att gå ifrån detta och samråda planerna var för sig. Länsstyrelsen hade många synpunkter på planförslaget beträffande främst dagvattenhantering och risker kopplade till hälsa och säkerhet. Dessa tillsammans med andra inkommna synpunkter bearbetades och planförslaget sändes ut för granskning två gånger under vintern 2020-2021 eftersom Länsstyrelsen fortfarande inte accepterade kommunens förslag till lösning för dagvattenfrågan. Detta eftersom kommunen inte kunde uppvisa tillräcklig kapacitet och funktion för Lillsjöns dagvattendamm.

Under 2021 har fastigheten bytt ägare. Ny fastighetsägare önskar att utveckla fastigheten på ett annat sätt än vad kommunen gav planbesked för 2016. Istället för att expandera befintliga verksamhets- och kontorsdelar önskar ny fastighetsägare uppföra en padelhall med servering i en ny byggnad. Befintlig byggnad används för mindre verksamheter, kontor och sällanköpshandel. Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka möjligheten för tillkommande användningar.

Planförslaget omarbetades med att tidigare planerad yta för bebyggelse delas upp i två separata användningsområden där verksamheter, handel och kontor avgränsas till norra delen och besöksanläggning, restaurang och lager i bottenplan avgränsas till den södra delen. Dagvattenfrågan löses inom planen med att dagvattnet tas upp i ett slutet system och förs till en fördröjningsdamm där det renas och fördröjs i nordvästra delen av planen för att sedan släppas på i dagvattennätet västerut. Då padelhall med servering bedöms vara ett tillräckligt stort avsteg från tidigare planerad användning bör planen gå ut på nytt samråd för att få in synpunkter från myndigheter och sakägare.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Douglas Carlson, Planeringsavdelningen.

Sidansvarig: Douglas Carlson

Klicka för support
Stäng supportfönster