Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl. (f.d. Chemetall)

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Förslaget till ny detaljplan för Bista 15:7 m.fl. ställs ut för granskning mellan den 3 december 2020 och den 10 januari 2021. Planområdet ligger som en förlängning av Dragets industriområde västerut precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.

Syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23
Beslutsdatum för samråd: 2019-02-11

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innehåller fastigheterna Bista 15:7 och 15:1.

Bista 15:7 utgörs av Bålsta business park (f.d. Chemetall) och föreslås i planförslaget kunna byggas ut till totalt cirka 10 000 kvm byggnadsarea. Användningen fastställs till verksamheter, kontor och handel. Bista 15:1 utgörs av en transformatorstation samt kommunal gatu- och naturmark.

Nulägesstatus - granskning

Mellan 3 december och 10 januari är förslaget till detaljplan utställt för granskning och det finns möjlighet att tycka till om förslaget.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

Under granskningstiden finns det möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen. Synpunkter lämnas antingen per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se. Synpunkterna ska lämnas senast den 10 januari 2021. Vänligen ange kommunens diarienummer "KS 2016/263". Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Bakgrund

Tidigare användes fastigheten Bista 15:7 för verksamhet i form av kemisk industri. Industrin är numera nedlagd och för att möjliggöra en utveckling av fastigheten krävs planläggning.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster