Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl (f.d. Chemetall)

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Planområdet ligger som en förlängning av Dragets industriområde mot väster precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.

Syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23
Beslutsdatum för samråd: 2019-02-11

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innehåller fastigheterna Bista 15:7 och 15:1.

Bista 15:7 utgörs av Bålsta business park (f.d. Chemetall) och föreslås i planförslaget kunna byggas ut till totalt cirka 10 000 kvm byggnadsarea. Användningen fastställs till verksamheter, kontor och handel. Bista 15:1 utgörs av en transformatorstation samt kommunal gatu- och naturmark.

Nulägesstatus - bearbetning efter samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd mellan den 24 maj och den 7 juli 2019. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 11 juni hölls även ett samrådsmöte i kommunhuset dit sakägare och allmänheten bjudits in, där representanter för Håbo kommun presenterade förslaget och svarade på frågor.

Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkter och justera planförslaget inför nästa steg i detaljplaneprocessen (granskning). Inför granskningen kommer inkomna synpunkter beskrivas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse, som kommer att finnas tillgänglig tillsammans med detaljplaneförslaget under granskningsskedet.

Processbild för detaljplan - plansamråd inringat

Bakgrund
Tidigare användes fastigheten Bista 15:7 för verksamhet i form av kemisk industri. Industrin är numera nedlagd och för att möjliggöra en utveckling av fastigheten krävs planläggning.

Sidansvarig: David Höijertz

2020-08-28

Klicka för support
Stäng supportfönster