Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl. (f.d. Chemetall)

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Planområdet är en förlängning av Dragets industriområde västerut precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.

Syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Beslutsdatum för granskning: 2019-09-16
Beslutsdatum för förlängning av uppdrag: 2020-11-23

Planområdet och dess fastigheter

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön. Fastigheten har redan en större byggnad som används för detta ändamål men är inte detaljplanelagd.

Planområdet innefattar fastigheterna Bista 15:7 och del av Bista 15:1.Bista 15:7 utgörs av Bålsta business park (f.d. Chemetall) och föreslås enligt planförslaget att kunna expandera. Användningen fastställs till verksamheter, kontor och handel. Bista 15:1 utgörs av en transformatorstation samt kommunal gatu- och naturmark.

Nulägesstatus - En andra granskning

Under slutet av 2020 skickades planförslaget ut på granskning. Ett antal allvarliga synpunkter fördes under granskningen fram av Länsstyrelsen som menade att planen kan komma att prövas med hänvisning till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.


Planförslaget bearbetas efter den andra granskningen.

Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Bakgrund

Tidigare användes fastigheten Bista 15:7 för verksamhet i form av kemisk industri. Industrin är numera nedlagd och för att möjliggöra en utveckling av fastigheten krävs planläggning.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Douglas Carlson, Planeringsavdelningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Douglas Carlson

Klicka för support
Stäng supportfönster