Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl (f.d. Chemetall)

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Planområdet ligger som en förlängning av Dragets industriområde mot väster precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.

Syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23
Beslutsdatum för samråd: 2019-02-11

Planområdet och dess fastigheter

Planområdet innehåller fastigheterna Bista 15:7 och 15:1.

Bista 15:7 utgörs av Bålsta business park (f.d. Chemetall) och föreslås i planförslaget kunna byggas ut till totalt cirka 10 000 kvm byggnadsarea. Användningen fastställs till verksamheter, kontor och handel. Bista 15:1 utgörs av en transformatorstation samt kommunal gatu- och naturmark.

Nulägesstatus

Samrådshandlingar har upprättats och detaljplanen kommer att vara ute på samråd från 24 maj till 7 juli 2019. Den 11 juni, klockan 17:30-18:30 anordnar kommunen ett samrådsmöte i kommunhuset, där sakägare och allmänhet bjuds in för en presentation av förslaget samt möjlighet att ställa frågor kring och komma med synpunkter på det.

Under samrådstiden finns det möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen. Synpunkter lämnas antingen per brev till Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se.

För att underlätta handläggning - märk gärna synpunkten med ”diarienummer KS2016/263”.

Synpunkterna ska lämnas senast den 7 juli 2019. Synpunkten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Processbild för detaljplan - plansamråd inringat

Bakgrund
Tidigare användes fastigheten Bista 15:7 för verksamhet i form av kemisk industri. Industrin är numera nedlagd och för att möjliggöra en utveckling av fastigheten krävs planläggning.

Sidansvarig: David Höijertz

2019-05-29

Klicka för support
Stäng supportfönster