Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bista 4:5, Entré Lillsjön

Planförslaget omfattar i dagsläget cirka 25 000 kvm mark som ligger söder om Södra Bålstaleden och norr om Lillsjön. Planområdet består av fastigheten Bista 4:5. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 24 april och den 29 maj 2018. Ett flertal utredningar har behövts göras efter samrådet. Dagvattnet, arkeologi, miljöpåverkan m.m. har behövts utredas innan förslaget kan tas vidare. Nästa del i planarbetet är att ta fram ett nytt förslag till granskning.

Sammanfattning - syfte

Syftet med denna detaljplan är att skapa mark som möjliggör en utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark. Funktionerna kommer gynna kommunens näringsliv, ge tillgänglighet till ett större utbud av varor och tjänster i kommunen samt skapa fler arbetsplatser. Syftet med planen är även att tillgängliggöra de rekreativa värdena som finns inom planområdet och som finns norr och nordöst om planområdet. I närliggande områden finns ett rikt naturliv och en kulturminnen från bronsåldern.

Området Draget är en historisk handelsplats/knytpunkt som har områden med lämningar från vikingatiden. En utmaning med detaljplanen är att kunna bevara den historiska kopplingen mellan det nya industriområdet och de historiska värdena. Fastigheterna ägs av Håbo kommun och planområdet omfattar cirka 25 000 kvm mark. Möjlighet för infart till området kommer att finnas i väster från vägen Lillsjörännan. Planförslaget anger att fastighetsytan får bebyggas i upp till 30 procent, och byggnader får endast uppföras i högst 8 meter.

Planområdet ligger i anslutning till E 18 vilket gör att platsen har ett skyltläge och är attraktiv för handel. Idag saknar området en detaljplan. Platsen ligger även norr om Lillsjön och söder om industriområdet Draget. I närheten av detaljplanen ligger natur- och kulturområden med klassning höga värden. Dessa bör samspela med utbyggnaden av verksamheter när det gäller placering och utformning av byggnader.

Nulägesstatus –bearbetning efter samråd

Samråd pågick mellan 24 april och 29 maj 2018. Planförslaget låg ute för allmänheten i tre veckor där det fanns möjlighet att lämna synpunkter.

I nuläget sker ett flertal utredningar som behöver göras, dessa utreder kommande hur kommande byggnationer påverkar dagvatten, miljö, marken etc. därefter upprättas en samrådsredogörelse som besvarar synpunkter som kommit in på planen samt en omarbetning av förslaget innan planen går ut för nästa steg vilket är granskning.

Processbild för detaljplan - plansamråd inringat

Den som inte har lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Bakgrund

Planområdet har använts som odlingsmark sedan slutet av 1800-talet. Det har tillhört samma mark som Draget men har under senare delen av 1900-talet blivit avstyckat i ett flertal fastigheter.

En ansökan om planbesked för att utveckla verksamhetsmark i området kom från Håbo Marknads AB den 5 mars 2013. Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för planområdet 21 oktober 2013 och därefter påbörjades ett arbete med detaljplanen.

I väntan på att planprogrammet Dragelund skulle utformas stannade arbetet med detaljplanen Bista 4:10 med flera. I december 2017 påbörjades arbetet på nytt och förslaget omarbetades något.

Planområdet är inte tydligt beskrivet i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Från samrådshandlingen till den pågående översiktsplanen som framställdes 2016 beskrivs att området kring Lillsjön ska bevaras, men att platser vid Draget ska utvecklas för verksamhetsmark.

Kommunens miljöbedömningsgrupp har kommit fram till att planen kommer att få en betydande miljöpåverkan. Detta grundas på att området ligger i närheten av känsliga natur- och kulturområden. En miljökonsekvensbeskrivning håller därför att uppföras i samband med planprocessen.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

2019-11-26

Klicka för support
Stäng supportfönster