Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bista 4:5, Entré Lillsjön

Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön. Planområdet består av en del av fastigheten Bista 4:5.

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 24 april och den 29 maj 2018. Ett flertal utredningar har gjorts efter samrådet och nu har kommunen upprättat ett förslag för granskning. Planförslaget ställs ut för granskning till och med den 18 december 2020.

En uppdatering har gjorts av detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning och är upplagd med ett nytt datum 2020-12-02.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri, kontor och drivmedelsförsäljning. Funktionen kommer att gynna kommunens näringsliv samt ge tillgänglighet till ett större utbud av varor och tjänster i kommunen. Området ligger i anslutning till vägen E18 vilket gör platsen attraktiv och strategisk för användningen.

Syftet är också att utnyttja den entré som platsen utgör för Lillsjön. Detta ska göras genom att skapa en tillgänglig gångväg ner till sjön och de natur- och kulturområden som ligger där. Området Draget har rika kulturhistoriska värden som beaktas i planarbetet.

Planområdet innehåller odlingsmark och naturmark med barrskog och lövskog. Planområdet är i dagsläget påverkat av den biltrafikerade vägen Södra Bålstaleden men används för rekreation i viss utsträckning.

Kommunen bedömer att detaljplanen leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan.

Efter samrådet har en del förändringar gjorts i plankartan. Ett nytt område med markanvändningen drivmedelsförsäljning har lagts till. Det har även lagts till ett naturområde i detaljplanens östra och södra område. Detaljplanen tillåter angöring i planområdets västra del från en ny cirkulationsplats.

Planförslaget anger att byggnader får endast uppföras i högst 8 meter och att 30 % av nya fastigheter får bebyggas.

Bakgrund

En ansökan om planbesked för att utveckla verksamhetsmark i området inkom från Håbo Marknads AB den 5 mars 2013. Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för planområdet 21 oktober 2013 och därefter påbörjades ett arbete med detaljplanen.

Planarbetet för området har pågått under ett flertal år och haft många olika intressenter involverade. Detta har gjort att flera olika användningar har behövt utredas på ytan. Det har även gjort att planarbetet har stannat av ett flertal gånger sedan planuppdraget. Planens utformning och användning har under det senaste året prövat markens lämplighet för verksamhetsmark samt för en utveckling av rekreativa ytor på platsen.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster