Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl.

Planområdet ligger i Kivinge norr om Bålsta och sträcker sig längs Karolinas väg och Hjalmars väg. Området är cirka 6 hektar och inkluderar fastigheterna Kumla 2:6-2:13 och 2:15-2:19.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2008-01-15.

Syfte

Detaljplanen för Hjalmars väg syftar till att möjliggöra en förtätning med villatomter längs Hjalmars väg och Karolinas väg. Syftet är även att ändra huvudmannaskap för allmän plats (väg och natur) i området, från dagens kommunala till enskilt (samfällighetsförening).

Nulägesstatus – framtagande av planhandlingar

För tillfället pågår arbete med att ta fram planhandlingar. Färdiga handlingar för samråd uppskattas vara klara under 2018.

Detaljplanprocessen, tidigare version,  med planuppdrag inringat

Bakgrund

Planarbetet har inväntat gällande plans genomförandetid, vilken nu gått ut. En viktig fråga har varit dagvattnet, eftersom det i anslutning till planområdet finns ett markavvattningsföretag som bara kan ta emot en begränsat mängd vatten.

Vidare anser kommunen att vägarna i området bör drivas som enskilda, till skillnad mot idag då kommunen bekostar dem. Närmaste kommunal gata är annars vid Granåsen 6 km i söder. Planen ska därmed även syfta till att undersöka möjligheten för befintliga och nya fastigheter att bilda en samfällighetsförening.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: David Höijertz

2019-06-14

Klicka för support
Stäng supportfönster