Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl.

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 mm. Ett förslag var ute för granskning under våren 2020. Detaljplanen bearbetas nu inför antagande i kommunfullmäktige.

Beslutsdatum för ursprungligt planuppdrag: 2011-04-06.
Med ett nytt och uppdaterat uppdrag 2015-11-23.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige under 2010.

Syfte

Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Som villkor för ytterligare exploatering, och i förlängningen ytterligare biltrafik i närområdet, krävs en omläggning av Stockholmsvägen, bort från Fånäs och närmare järnvägen. Omläggningen gör det även möjligt att anlägga ett mindre verksamhetsområde mellan den nya vägen och järnvägen.

Förtätningen sker i form av flerbostadshus, vilka i flera fall föreslås i nära anslutning till villabebyggelsen. En grundförutsättning är därför att ny bebyggelse gradvis stegras i höjd. Mest påtaglig blir stegringen ute på udden, där byggnaderna skapar en gemensamt stegrande helhet med både målpunkt och höjdpunkt i ett fortsatt landmärke i silobyggnadens tidigare läge. Som nytt landmärke, synligt vida ifrån, ställs höga krav på gestaltning av de individuella byggnaderna, men även för att byggnaderna ska fungera tillsammans.

Med byggnader i varierande våningstal blir taket på de lägre våningarna synligt och potentiellt även tillgängligt. Hela planområdet kännetecknas av en närhet till grönska och med föreslagna byggnader i parkmiljö. Den gröna kopplingen föreslås därför följa med upp på taken som antingen bekläs med växtlighet eller utformas som terrasser.

Med områdets läge precis i anslutning till Mälaren och skogsområden ska vyer och utblickar tas tillvara. Bostadsbyggnaderna föreslås därför placeras så att tydliga mellanrum bildas. På så sätt blir det även nödvändigt att gå på höjden för att samtidigt bibehålla formspråket med hus i park.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Stockholmsvägen dras om, från Kalmarrondellen och i en första etapp ner vid början av Kalmarsandsbadet.
  • Silon rivs och ersätts med fem flerbostadshus i varierande höjder (som högst i höjd med silon), strandpromenad, småbåtshamn och potentiellt även en restaurang.
  • I ”grusgropen” möjliggörs för byggnation av fem flerbostadshus, som högst i sex våningar, där en byggnad även får användas som vårdboende. Därutöver finns även plats för en förskola.
  • Mellan den nya vägdragningen och järnvägen möjliggörs för verksamheter, så som mindre verkstad, lager och tillverkning.
  • Söder om den nya vägdragningen möjliggörs byggnation av tre flerbostadshus i två till fyra våningar.

Eftersom området inte pekas ut särskilt i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har detaljplanen föregåtts av ett planprogram.

Nulägesstatus – bearbetning efter granskning

Under våren 2020 var förslaget till ny detaljplan utställd för granskning. Det kom in 21 yttranden under granskningen. Synpunkterna i yttrandena kommer att sammanställas och behandlas i ett så kallat granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet kommer att finnas tillgängligt när det justerade förslaget går upp för antagande i kommunfullmäktige.

Processen för hur en detaljplan tas fram med plansamråd inringat

Bakgrund

Den gamla grustäkten har funnits med länge i Håbo kommuns planeringsarbete. Redan i slutet av 80-talet arbetades en detaljplan för bostäder fram. Även om området inte byggts ut, så har kommunen inte ändrat uppfattning om områdets lämplighet för bostadsbebyggelse. Planerna har dock ändrat skepnad, först 2004 genom en mindre planändring och sedan 2010, genom framtagande av ett planprogram för ett större område (samma avgränsning som för denna detaljplan). Lantmännens silo hade nu spelat ut sin roll och det fanns möjlighet att skapa ett bostadsområde i ett större sammanhang, med både grustäkt och silotomt. Samtidigt ställdes krav på en omdaning av Stockholmsvägen. Trafiken genom Fånäs var aldrig tänkt att bli så omfattande och med ytterligare bostäder söder om villaområdet krävdes förändring.

Planprogrammet föreslog därför en ny dragning för Stockholmsvägen, längs med Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. På så sätt skapas förutsättningar för en lugnare kvartersgata genom Fånäs och en större matargata som kan försörja Kalmarsand och klara av genomfartstrafik till och från Upplands-Bro.

I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att anvisa markområdet utpekat för bostäder i norra delen av området till HåboHus. Anvisningen ger HåboHus tidsbegränsad ensamrätt till att arbeta med kommunen och vara delaktig i att ta fram förslag på bebyggelse, samt att i förlängningen vara del i områdets utbyggnad.

Sen tidigare är markägarna Fastighet AB Kalmarsand (FABK) och Kalmarsand Projekt AB (KPAB) involverade i den södra delen av planområdet. Förutom kommunen är även Skanska markägare inom planområdet (norra delen).

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringssavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster