Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta

Bild 1: Fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet.

Planområdet är beläget i norra delen av Bålsta, strax nordväst om Västerskogs företagspark. Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksamhet

Nulägesstatus

Mark- och miljööverdomstolen har den 29 januari 2018 fastställt Kommunfullmäktige i Håbos beslut. Här kan du läsa domenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mark- och miljödomstolen har upphävt Kommunfullmäktiges beslut. Här kan du läsa domenPDF

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Kvarter 3, Logistik Bålsta den 14:e december 2015. Här kan du läsa beslutetPDF

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Planområdet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614.

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksamhet. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m² med tillhörande körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska anordnas till det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB. Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2013 att genomförande av aktuell detaljplan ska miljöbedömas och en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eftersom detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2013-09-23 har upprättades till detaljplanen. MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåverkan.

Upphävd detaljplan

Kommunen har genomfört lagstadgad planprocess och föreslagit Kommunfulmäktige att anta förslag till detaljplan enligt Plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige har enligt beslut den 16 december 2013 § 100 antagit detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Fullmäktige beslutade även att godkänna till ärendet hörande miljökonsekvens-beskrivning och utkast till särskild sammanställning. Kommunfullmäktige förklarade beslutet omedelbart justerat.

Beslutet anslogs den 18 december 2013 på kommunens anslagstavla i kommunhuset, Centrumleden 1 i Bålsta.

Antagen detaljplan överklagades till Länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark- och Miljdomstolen (MMD) har 2014-10-27 upphävt beslutet om att anta detaljplanen för kvarter nr 3, Logistik Bålsta. Motiveringen är att större hänsyn till förekomsten av större vattensalamander skulle ha tagits i miljökonsekvens-beskrivningen (MKB:n) och att underlaget för att anta detaljplanen därmed har varit bristfälligt. MMD beslutade därför att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen 2014-10-28. MMDs dom kan du läsa här.länk till annan webbplats

Kommunen valde att inte överklaga till högre instans. Kommunen har reviderat MKB:n med avseende på salamanderförekomst i planens närhet.

Reviderat planförslag - granskning

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen för att belysa planens påverkan på större vattensalamander. Reviderat planförslag var ute på granskning mellan 16 september och 8 oktober 2015.

Inför granskningen hölls samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, där Sweco på uppdrag av Kilenkrysset föreslog ett antal skydds- och kompensationsåtgärder för att förhindra att salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. Länsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförordningen på grund av påverkan på större vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de åtgärder som har föreslagits genomförs.

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har reviderats utifrån Länsstyrelsens beslut. Ändringar har införts i beskrivning av planförslaget där skydds- och kompensations-åtgärder för större vattensalamander beskrivs, och i avsnittet om konsekvenser under avsnittet om naturmiljö där informationen om större vattensalamander har lagts till.

Planprocess innan upphävande

Plansamråd

Samrådet för detaljplanen pågick mellan den 17 maj 2013 och 17 juni 2013. Ett samrådsmöte ägde rum den 3 juni i kommunhuset. De synpunkter som inkom under samrådstiden har besvarats i en samrådsredogörelse, för att ta del av denna vänligen kontakta Plan- och utvecklingsavdelningen.

Plangranskning

Detaljplanen var ute för granskning mellan den 9 oktober 2013 och 30 oktober 2013. De synpunkter som inkom under granskninstiden har besvarats i ett utlåtande, för att ta del av denna vänligen kontakta Plan- och utvecklingsavdelningen.

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelning.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-03-08

Klicka för support
Stäng supportfönster