Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta

Detaljplanen för kvarter 4, logistik Bålsta går nu ut på granskning. Under granskningen kan myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna sina synpunkter.

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby och väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar fastigheterna Skörby 5:1, Brunna 1:9, Bålsta 2:61, Bålsta 2:321, Bålsta 1:614, Lundby 2:1 samt Bålsta 3:23 och uppgår till ca 26 hektar kvartersmark.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2013-05-20.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro/Logistik Bålsta, i enlighet med den fördjupade Översiktsplanen för Bålsta tätort och antaget planprogram, planlägga cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell verksamhet.

Planområdet utgörs idag av skog- och åkermark och är oexploaterat men ligger intill befintligt industriområde och inom antaget planprogram.

Utökad verksamhet

Inom detaljplanen har Benders för avsikt att utöka sin verksamhet med cirka 10 hektar, resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Dessa är idag okända men kan tänkas bli någon form av e-handelsverksamhet. Eftersom detta ännu inte är klart lämnas planen relativt flexibel för att möjliggöra för en framtida exploatering.

Naturmark

Inom detaljplanen kommer det även att planläggas för cirka 20 ha naturmark, för att skapa en barriär mellan bostadsområdet Skörby och industriområdet. En spårförbindelse finns som idag tar in fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet. Stickspåret från Mälarbanan kommer att planläggas som kvartersmark.

Nulägesstatus – granskning

Granskningen för detaljplanen varar mellan fredagen den 14 december 2018 och  fredagen den 25 januari 2019.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Pil som visar detaljplanprocessen - med granskning inringat

Så här lämnar du dina synpunkter

För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 januari 2019.

  • Mejl: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Synpunkter som kommer in under granskningen ligger till grund för ytterligare justeringar. Om inga justeringar är nödvändiga lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Bakgrund

Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Håbo tätort visar att inriktningen för kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter. Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även samrådsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark. Planprogrammet är uppdelat i flera etapper, där kvarter 2–6 är pågående projekt.

Upplysningar om planprojektet lämnas av David Höijertz på plan- och exploateringsavdelningen.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet

Sidansvarig: David Höijertz

2018-12-17

Klicka för support
Stäng supportfönster