Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 m.fl.

Avgränsning för detaljplanen

Planområdet ligger strax väster om Gamla Bålsta och inkluderar Kyrkcentrum, parkeringen söder om samt mindre del av skogsområdet. Området sträcker sig över cirka 2,5 hektar.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett särskilt boende invid Kyrkcentrum. Byggnaden är tänkt att inrymma sex avdelningar med cirka tio lägenheter vardera, lokaler för dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, eventuellt café, samt träning och rehabilitering.

Byggnaden ska samspela med omkringliggande bebyggelse (Kyrkcentrum) och natur. Därför begränsas den till två plan i de delar av tomten som möter upp mot Västerhagsvägen och Kyrka. Längre in på tomten tillåts byggnaden gå upp till tre plan.

I och med byggnadens storlek, längd och läge invid en entré till skogs- och rekreationsområdet är en varierad fasadutformning av stor vikt. Utöver byggnad syftar planen även till att säkra en varierad utemiljö för boendet.

Planen inkluderar även Kyrkcentrum, där byggrätten anpassas efter den befintliga byggnadens och tomtens förutsättningar.

Nulägesstatus – laga kraft

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för Gillmarken 1:1 med flera. Förslaget var ute på samråd under mars - april 2017.

Förslag till detaljplan var enligt underrättelse utsänt för granskning mellan den 13 och 29 april 2018. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på biblioteket och på kommunens webbplats.

Den 11 juni beslutade kommunfullmäktige enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900) om att anta detaljplanen. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 15 juni 2018.

Mellan den 15 juni och den 9 juli fanns möjlighet att överklaga planen. Ingen överklagan kom in till kommunen, och detaljplanen vann därför laga kraft den 9 juli.

Pil som visar detaljplanprocessen med granskning inringat

Efter samrådet genomfördes ett antal utredningar, bland annat för dagvatten och arkeologi. Utredningarna och synpunkter som kommit in har legat till grund för ett antal mindre justeringar.

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter redovisas närmare i samrådsredogörelsen. En kortfattad redogörelse för justeringarna:

  • Med hänsyn till en känd fornlämning justeras planområdet ned med cirka 350 kvm i söder.
  • För att möjliggöra en byggnad enligt Håbohus skisser justeras gränsen mellan byggrätt för två och tre våningsplan. Även u-området justeras.
  • Högsta nockhöjd har justerats till så kallade plushöjder.
  • Någon damm förslås inte längre anläggas i ravinen. Området (a1) utgår därför.

Efter granskningen har inga större förändringar gjorts i detaljplanen.

Upplysningar lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen

Bakgrund

Under 2014 utryckte Socialnämnden behov av utbyggnad inom nämndens verksamhetsområde för perioden 2015-2024. Det handlade om 20 platser 2017, 40 platser 2019 samt 40 platser 2024.

Som ett första steg presenterade Fastighetsenheten, i juni 2015, en lokaliseringsplan för äldreboende där sju alternativa platser identifierades och plats 1 Norra Ullevi (Åsleden) bedömdes som bäst lämpad. I augusti samma år beslutade kommunstyrelsen enligt 2015-08-31 § 136 om planuppdrag för ett särskilt boende med 40 platser vid Åsleden 20.

Under det inledande arbetet, och i diskussion med arbetsråd, blev det dock tydligt att platsen inte var lämplig för ändamålet. Bland annat lyftes avståndet till centrum och den väl kuperade terrängen. I samma diskussioner framhölls istället alternativ 6, Dalvägen som den mest lämpliga platsen. Kommunstyrelsen beslutade därpå enligt 2015-10-26 § 159 om upprättande av detaljplan för boende samt förskola vid Dalvägen. I beslutet gavs även kommundirektören i uppdrag att utreda nya alternativa platser för särskilt boende.

Parallellt med detaljplanearbetet genomfördes en inventering av möjliga tomter för lokalisering av tillfälligt särskilt boende och flyktingmottagande. I det arbetet uppmärksammades parkeringen med omkringliggande naturmark vid Kyrkcentrum som ett alternativ. Med rådande planförhållande i form av parkmark var ett tillfälligt bygglov i praktiken inte möjligt. Samtidigt framkom svårigheter i arbetet med detaljplanen för Dalvägen, där den tänkta samlokaliseringen av förskola och särskilt boende hade växt i antal avdelningar, för båda verksamheterna. Verksamheterna bedömdes komma att alstra alltför mycket trafik alltför långt in på återvändsgatan Dalvägen.

Som del i kommundirektörens utökade uppdrag genomfördes en ny utvärdering av möjliga platser för särskilt boende. Utvärderingen rekommenderade tidigare uppmärksammade plats vid Kyrkcentrum och kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag (2016-05-23 § 106).

Med platsen för boendet utpekad har planarbetet satts igång och platsens förutsättningar undersökts. Samtidigt har formen för boendets drift och ägande varit föremål för diskussion, i slutänden är det nu Håbohus som har fått i uppdrag att uppföra det särskilda boendet.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-08-07

Klicka för support
Stäng supportfönster