Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 m.fl.

Avgränsning för detaljplanen

Planområdet ligger strax väster om Gamla Bålsta och inkluderar Kyrkcentrum, parkeringen söder om samt mindre del av skogsområdet. Området sträcker sig över cirka 2,5 hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23

Syfte

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna för uppförande av ett särskilt boende invid Kyrkcentrum. Byggnaden är tänkt att inrymma 6 avdelningar om cirka 10 lägenheter vardera, lokaler för dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, eventuellt café samt träning och rehabilitering. Byggnaden ska samspela med omkringliggande bebyggelse (Kyrkcentrum) och natur och ska därför uppföras huvudsakligen i två plan, där en mindre del kan tillåtas gå upp till tre plan. I och med byggnadens storlek, längd och läge invid en entré till skogs- och rekreationsområdet är en varierad fasadutformning av stor vikt. Utöver byggnad syftar planen även till att säkra en varierad utemiljö för boendet. Planen inkluderar även Kyrkcentrum, där byggrätten anpassas efter befintlig byggnads och tomts förutsättningar.

Nulägesstatus – Samrådsredogörelse

Planförslaget var ute för samråd mellan den 22 mars och den 13 april 2017. Ett samrådsmöte hölls  den 29 mars 2017.  Under den tiden samlade kommunen in synpunkter på planförslaget. De synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.

Efter samrådstiden bearbetas sedan förslaget och ställs ut en gång till för synpunkter (så kallad granskning). I detta fall kommer granskningsförslaget även bearbetas i samarbete med upphandlad exploatör. Om inga ytterligare ändringar är nödvändiga efter granskningen lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Upplysningar lämnas av Anton Karlsson på plan- och utvecklingsavdelning.

Bakgrund

Under 2014 utryckte Socialnämnden behov av utbyggnad inom nämndens verksamhetsområde för perioden 2015-2024. Det handlade om 20 platser 2017, 40 platser 2019 samt 40 platser 2024. Som ett första steg presenterade Fastighetsenheten, i juni 2015, en lokaliseringsplan för äldreboende där sju alternativa platser identifierades och plats 1 Norra Ullevi (Åsleden) bedömdes som bäst lämpad. I augusti samma år beslutade Kommunstyrelsen enligt 2015-08-31 § 136 om planuppdrag för ett särskilt boende om 40 platser vid Åsleden 20. Under det inledande arbetet, och i diskussion med arbetsråd, blev det dock tydligt att platsen inte var lämplig för ändamålet. Bland annat lyftes avståndet till centrum och den väl kuperade terrängen. I samma diskussioner framhölls istället alternativ 6, Dalvägen som den mest lämpliga platsen. Kommunstyrelsen beslutade därpå enligt 2015-10-26 § 159 om upprättande av detaljplan för boende samt förskola vid Dalvägen. I beslutet gavs även kommundirektören i uppdrag att utreda nya alternativa platser för särskilt boende.

Parallellt med detaljplanearbetet genomfördes en inventering av möjliga tomter för lokalisering av tillfälligt särskilt boende och flyktingmottagande. I det arbete uppmärksammades parkeringen med omkringliggande naturmark vid Kyrkcentrum som ett alternativ. Med rådande planförhållande i form av parkmark var ett tillfälligt bygglov i praktiken inte möjligt. Samtidigt framkom svårigheter i arbetet med detaljplanen för Dalvägen, där den tänkta samlokaliseringen av förskola och särskilt boende hade växt i antal avdelningar, för båda verksamheterna. Verksamheterna bedömdes komma att alstra alltför mycket trafik alltför långt in på återvändsgatan Dalvägen.

Som del i kommundirektörens utökade uppdrag genomfördes en ny utvärdering av möjliga platser för särskilt boende. Utvärderingen rekommenderade tidigare uppmärksammade plats vid Kyrkcentrum och kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag (2016-05-23 § 106).

Med platsen för boendet utpekad har planarbetet satts igång och platsens förutsättningar undersökts. Samtidigt har formen för boendets drift och ägande varit föremål för diskussion, där vägval gjorts först enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-11-07 § 127. Där beslutas om att boendet ska upphandlas med ett externt ägande, där kommunen förhyr lokalerna.

Samrådshandlingen (denna) kommer därför att beskriva platsen och tänkt verksamhets förutsättningar något övergripande. Vid nästa steg i planprocessen (granskningen), då upphandlingen avslutats, ska utsedd vinnare vara med och bidra till att detaljera förutsättningar och handlingar.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-06-02

Klicka för support
Stäng supportfönster