Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Smultronstället

Planarbetet ligger i en uppstartsprocess. 

Planuppdrag: 2018-01-30.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Även för närlivsbutiken Smultronstället har en ansökan om bygglov kommit in som ska utredas i och med detaljplanearbetet. I planarbetet ska även förskolan Annehills utvecklingsbehov tas med för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad. De bostadsområden som ligger i det icke planlagda området som tidigare nämnda åtgärder tas med i planen.

Bostadsområdena planläggs utifrån den utbyggnad som redan skett och hur mycket mer det är rimligt att de enskilda fastigheterna kan få bygga till. Om kompletteringar ska göras inom villabebyggelsen ska denna göras med varsamhet och föregås av utredning av den tätortsnära naturen. Den nya trafiklösningen innebär en ny sträckning för Centrumleden. Där vägen går idag skapas då en yta som skulle kunna vara lämplig för exploatering, vilket också studeras i detaljplanen.

Nulägesstatus – uppstart

Planarbetet ligger i en uppstartsprocess.

Process för detaljplanprocessen med planuppdrag inringat

Bakgrund

Håbo kommuns gatu- och parkenhet tog 2012 fram en förstudie som visade hur Kraftleden kunde byggas om för att bli mer trafiksäker. I den förstudien ingick även att utreda utrymmesbehovet för två cirkulationsplatser, varav en i mötet mellan Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden intill närlivsbutiken vid Smultronstället. Korsningen är idag hårt trafikerad vissa tider på dygnet.

Under 2014 kom en ansökan om bygglov in för att utöka verksamheten vid Närlivs Smultronstället. Ansökan gällde möjligheten att köpa mark av kommunen ut mot Kalmarleden, och bygga en ny byggnad med butik, restaurang och bostäder. Ägarna till verksamheten är fortsatt intresserade av att utveckla och bredda sin verksamhet. Under 2017 beviljades även lov för en telemast i sydöstra delen av området.

Ett ärende om förslag till planuppdrag för detaljplanering av Smultronstället togs upp vid kommunstyrelsen den 28 april 2017. Där återremitterades ärendet med utgångspunkt i behov av komplettering kring minigolfbanan, en cirkulationsplats eventuella påverkan på utryckningstider samt uppskattning om exploaterings- och investeringskostnader. Efter komplettering, togs sedan beslut om planuppdrag den 30 januari 2018.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster