Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya gångfartsgatan i Väppeby äng. I förgrunden illustreras flerbostadshus i fyra våningar (till vänster) och flerbostadshus i två våningar (till höger), i bakgrunden syns radhuslängor i två våningar.

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av Håbo kommun. Planområdet är idag åkermark och har en areal om ca 5,3 ha.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I nordöstra delen av området ger detaljplanen en alternativ möjlighet för uppförande av förskola.

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Nulägesstatus - Laga kraft

Detaljplaner har den 29 april 2016 vunnit laga kraft.

Planprocess

Granskning

Granskningen av detaljplan pågick mellan den 29 april 2015 och 27 maj 2015. Planområdet berör båtnadsområdet för Väppeby-Bålsta dikesföretag inrättat 1929 (CK0161). Stora delar av torrläggningsföretagets båtnadsområde har idag kommunal hantering av dagvatten och kommunen bedömer att det inte finns några fastigheter som har intresse av en fortsatt drift av torrläggningsföretaget. Delägarna är dock att betrakta som sakägare i planprocessen.  I båtnadsområdet för torrläggningsföretaget ingår följande fastigheter: Bålsta 1:287, Bålsta 1:614, Bålsta 48:1, Eneby 1:11, Mansängen 9:6, Väppeby 6:1, Väppeby 7:1, Väppeby 7:118-7:121, Väppeby 7:127-7:132, Väppeby 7:215, Väppeby 7:218, Väppeby 7:221-7:223 och Väppeby 7:229.

Plansamråd

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 28 april 2014 varit utsänt för samråd till och med den 26 maj 2014. Ett samrådsmöte ägde rum den 13 maj, kl.17.00-19.30, i kommunhuset. 18 personer närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.

Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter men de som framför allt tas upp är förskolans placering och påverka, trafik och buller, dagvatten samt förtydligande av genomförandeskedet. Kommunen har bemött synpunkterna i sin samrådsredogörelse nedan.

Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med information från kompletterande utredningar (geoteknisk utredning, dagvattenutredning, trafik- och bullerutredning. Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt kompletterats med information om dagvatten recipient för planområdet, berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen påverkar miljökvalitetsnormer, med beskrivningen av bullerbilden för området och beräknade trafikmängder, uppgifter om antalet bostäder, om radonsäkert uppförande av byggnader.

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen

Sidansvarig: Anton Karlsson

2020-05-19

Klicka för support
Stäng supportfönster