Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet)

Gällande plan berör större delen av kvarteret som avgränsas av Enköpingsvägen, Danavägen, Ingvarsvägen samt Åsleden. Aktuell ändring berör dock endast hörnet Enköpingsvägen /Danavägen. Den 29 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta förslaget till ändring av detaljplan. Beslutet överklagades, och nu inväntar Håbo kommun mark- och miljödomstolens beslut.

Bakgrund och syfte

Fastigheten utgör en viktig del av Bålsta tätort som med sina blandade verksamheter av snickeri, kontor och bostäder bidrar till en attraktiv och trivsam småstadsmiljö.

Den aktuella byggnaden är i sitt övre plan ombyggd till fyra bostadslägenheter som passar väl in i kvarterets funktion i Bålsta. I dagsläget endast för tidsbegränsat boende (korttidsboende).

För det aktuella kvarteret har den gällande detaljplaenn den sammanlagda användningsbestämmelsen HKJ som står för handel, kontor och icke störande småindustri. 

Genom en enkel ändring av gällande detaljplan skulle användningen kunna kompletteras med möjlighet till boende i byggnadens övre våningar.

Nulägesstatus - överklagad

Ändringen av detaljplanen bedömdes inledningsvis enkel, med få skillnader mot idag för omgivningen och fastigheten i sig. Kommunen tillämpade därför ett så kallat begränsat planförfarande, utan det vanliga granskningsskedet. Begränsat förfarande kräver att samtliga sakägare (skriftligen) godkänner förslaget under samrådet. Då inte samtliga sakägare godkände förslaget ändrades förfarandet till ett så kallat standardförfarande, och förslaget gick ut på granskning. Granskning av förslaget till ändring av detaljplanen pågick mellan januari och mars 2020.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 29 juni 2020 (§82) antagit förslaget till ändring av detaljplanen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens antagandebeslut på grund av att det saknades riskutredning. Kommunen överklagade domslutet till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd och därmed gäller Mark- och miljödomstolens upphävandebeslut.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster