Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Upphävande av detaljplan för Bista 4:19 och 4:10, Lillsjöslingan

Planområdet ligger idag vid Lillsjön och består av mark för bostäder, naturområde och vattenområde. Det omfattar cirka 1,6 ha och planen vann laga kraft den 16 juli 2006.

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens huvudsakliga syfte var att bland annat att omvandla de två befintliga fastigheterna Bista 4:19 och Bista 4:20, till tre fastigheter med ändamålsenlig byggrätt för permanentbostad. Det skapades även möjlighet att anordna en allmän gångstig utefter Lillsjöns strand. Planen möjliggjorde även att fastighetsägarna till bostadstomterna kunde anordna varsin mindre enskild brygga och/eller förrådsbyggnad vid Lillsjöns strand.

Eftersom platsen inte beviljades något upphävande av strandskyddet kan ingen av fastigheterna byggas. Detta gör att kommunen i detta läge behöver upphäva planen. Dels för att den inte utger någon funktion men också för att området i ett framtida skede skulle kunna användas för naturreservat. Området omkring Lillsjön utgör viktiga rekreativa värden som kan bevaras om området får andra bestämmelser.

Bilden ovan visar den antagna detaljplanen som ska upphävas.

Nulägesstatus – upphävande

Vid ett upphävande av en detaljplan ser processtegen något annorlunda ut. Istället för att planen skickas ut på granskning efter samrådet går planen direkt mot antagande.

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

I nuläget kommer samrådshandlingar att tas fram för upphävandet. Samrådet planeras någon gång under kvartal 3 2018. Utifrån denna tidplan kan en upphävning av planen ske under kvartal 4 2018.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Process detaljplan Lillsjöslingan

Sidansvarig: Martin Wicksell

2018-11-30

Klicka för support
Stäng supportfönster