Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan Västra Myrskären

Planområdet omfattar kvartersmark bebyggd med fristående bostadshus. Planområdet är numera permanent bebott och försett med kommunalt vatten och avlopp. Tillägget omfattar cirka 60 500 kvm. Tillägget omfattar även mindre avsnitt av allmänplatsmark eftersom vägdragning och fastighetsbildning inte har skett i överenstämmelse med byggnadsplanen.

Sammanfattning - syfte

Syftet med planändringen är dels att möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på permanent boende gentemot tidigare fritidsbebyggelse, dels att underlätta handläggning av bygglov i området.

Samtidigt ska hänsyn tas till områdets karaktär, med bebyggelse som främst vänder sig mot en central gata och som ger en vacker utblick ifrån det södra krönet ut över Mälaren.

En ytterligare del är att säkerställa dagens vägdragning genom anpassning av planens kvarters- och allmänplatsmark.

Nulägesstatus - vilande

Planuppdrag gavs redan 12 oktober 2010 men projektet med att uppdatera detaljplan är vilande.

Bakgrund

Bebyggelsen i planområdet skiljer sig från det som medges i gällande detaljplan. Anledning till skillnaderna beror på att det tidigare funnits större möjligheter för ansvarig nämnd för bygglov att ge bygglov för hus som avviker från planens bestämmelser. Plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987 och dessförinnan hade det blivit en utbredd praxis att ge lov trots rätt stora avvikelser från gällande plan. PBL snävade då åt möjligheten till avvikelse, möjligheten till avvikelse från gällande plan har skärpts ytterligare ett antal gånger sedan dess.

I gällande PBL (2010:900) föreskrivs att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

Sidansvarig: Plan@habo.se

Klicka för support
Stäng supportfönster