Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planprocessen

Kommunens detaljplaner, planprogram och planbesked är dokument där kommunen beskriver hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplanerna är juridiskt bindande och styr vad du som fastighetsägare får bygga och hur fastigheten får användas.

Kommunens planer är politiska beslut som gäller till dess att de ändras eller upphävs. Du som medborgare har rätt till information om kommunens pågående planer och om du är sakägare i en plan kommer vi att skicka brev till dig med information var du kan läsa om det samt hur du kan yttra dig. Beslut om att godkänna planprogram och att anta detaljplan går att överklaga.

Ofta tar kommunen eget initiativ till att en detaljplan tas fram eller ändras. Ibland kommer initiativet från en byggherre eller fastighetsägare som önskar bygga nytt eller utveckla befintligt område. I dessa fall ansöker de om ett planbesked. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked kan arbetet med att ta fram en detaljplan påbörjas. I vissa fall kan åtgärden vara av en så stor omfattning att kommunen kan välja att ta fram ett planprogram innan detaljplan för att kunna behandla de svårare frågorna utifrån ett större perspektiv.

Under processen med att ta fram ett planprogram eller detaljplan kommer du som sakägare, privatperson, förening eller företag att få möjlighet att lämna synpunkter på förslagen innan de förtroendevalda beslutar om dem. Om du är sakägare kommer du få hem ett brev som beskriver vad du kan göra och vart du kan läsa mer.

Process och innehåll för respektive förfarande beskrivs mer ingående på sidorna för planbesked, planprogram och detaljplan. Efter alla dessa steg, om kommunfullmäktige antagit detaljplanen och den fått laga kraft, är det dags för bygglov.

Om du vill läsa mer om planprocessen och vem som gör vad, kan du göra det på Boverkets webb, länkar finns nedan.

Om du har frågor om planprocessen eller har andra frågor, kontakta en planarkitekt på Avdelningen för planering och utveckling. Vi nås på plan@habo.se eller via kommunens växel på 0171-525 00.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster