Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan

En detaljplan är det dokument som bestämmer hur ett område får användas och bebyggas. Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra har för rättigheter och skyldigheter inom planområdet. En detaljplan antas av kommunfullmäktige och är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

När man söker bygglov inom tätbebyggt område görs en kontroll mot aktuell detaljplan som gäller på platsen. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer överens med gällande detaljplan.

Kommunen ansvarar för planering och beslutar när och var en detaljplan ska upprättas. Det är alltså bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Kommunens rätt att styra hur mark får användas brukar kallas det kommunala planmonopolet.

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen är en lämplighetsprövning där avvägningar ska ske mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda. Kommunen ansvarar för att planlägga mark- och vattenområden så det används på det lämpligaste sättet med hänsyn till dess karaktär, läge och behov. Att ta fram en ny detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter på detaljplanen.

Tiden från det att arbetet med en ny detaljplan startar och att detaljplan antas, får laga kraft och kan användas som underlag för bygglovsbeslut varierar beroende på detaljplanens omfattning och komplexitet. Handläggningstiden från det att beslut om planuppdrag tas tills dess att planen får laga kraft är i normalfallet mellan 2–4 år men kan om utredningsbehovet är stort och intresseavvägningarna är svåra vara längre.

Under processen att ta fram en detaljplan har du som sakägare möjlighet att yttra dig om vad du tycker om det framtagna förslaget. Dessa steg kallas samråd och granskning. Om du är sakägare i en process kommer du få ett brev hemskickat där du får information om projektet och hur du har möjlighet att yttrar dig.

Vill du veta mer om hur de formella processerna går till och vilka förfaranden kommunen kan tillämpa kan du läsa mer på Boverkets webb, se länkar nedan.

Du kan också kontakta en planarkitekt på avdelningen för planering och utveckling, via plan@habo.se eller via växeln 0171-525 00 för frågor kring detaljplaner.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster