Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Mer om att ta fram översiktsplaner

Processen för att ta fram en ny översiktsplan eller fördjupad översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Processen består av fyra steg - program, samråd, utställning och antagande. Inflytande från medborgarna är en viktig del i processen.

Process för arbete med översiktsplan

Programskedet

I lagen regleras inte i detalj hur programskedet ska se ut. Programskedet inleds ofta med ett visionsarbete och målarbete där en politisk styrgrupp tar fram målet för arbetet. Allmänheten bjuds ofta in att delta i diskussionerna.

Samrådskedet

Mellan program och samråd tas ett förslag till plan fram utifrån de politiska målen. Samrådstiden är minst två månader. Planen finns både på nätet och på fysiska platser. Under den tiden anordnas aktiviteter för allmänheten. Det kan röra sig om samrådsmöten, öppet hus med mera.

Under samrådet har medborgare, myndigheter, kommuner, länsstyrelsen möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Alla får ett skriftligt svar på sina synpunkter, det ska framgå om planen har ändrats utifrån synpunkterna. Alla synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Mellan samrådet och utställningen ändras planen och fördjupas efter de inkomna synpunkterna och den politiska diskussionen. 

Utställningskedet

Efter samrådet och ändringar ställs förslaget ut under minst två månader. Även under utställningen har medborgare, föreningar, företagare, myndigheter, kommuner, länsstyrelsen möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.

Alla synpunkter sammanställs i ett utställningsutlåtande där alla får svar på sina synpunkter. Länsstyrelsen ska lämna ett granskningsyttrande som ska finnas med i antagandehandlingen. Mindre revideringar görs innan antagande.

Antagande av kommunfullmäktige

Den slutgiltiga planen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet anslås beslutet på kommunens digitala anslagstavla. Under varje mandatperiod ska översiktsplanen utvärderas i en så kallad aktualitetsprövning. Anses planen inte vara aktuell ska den göras om eller ersättas.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster