Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Händelser i korthet i arbetet med den nya översiktsplanen

Här kan du ta del av de händelser som i korthet har presenterats i arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Händelser i korthet:


2019-10-01 Utställning av översiktsplanen är avslutad - det här händer nu

Från den 17 juni till den 30 september 2019 pågick utställning av ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun -Håbo en kommun för framtiden. Under utställningen fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som fanns utställt i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset i Skokloster.

Såhär samlades synpunkter in

Information om utställningsförslaget och hur synpunkter kan lämnas har annonserats i lokaltidning, på kommunens webbplats, på kommunens anslagstavlor samt via kommunens sociala medier.

Information om utställningen, blädderexemplar av planförslaget och dess bilagor samt kortversioner av planförslaget har funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset vid Skokloster slott under hela utställningstiden.

Under Håbo festdag den 17 augusti fanns tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen på plats för att besvara frågor om förslaget till ny översiktsplan.

Det här händer nu

Efter utställningen kommer förslaget till ny översiktsplan att uppdateras.

Alla inkomna synpunkter från utställningen kommer att sammanställas i ett utställningsutlåtande. Utlåtandet beskriver hur synpunkterna har uppmärksammats och behandlats i revideringen av planen. I de fall en synpunkt inte beaktats i revideringen av planen kommer det motiveras varför. Utställningsutlåtandet kommer ingå som bilaga till översiktsplanen när den går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen planeras att antas av kommunfullmäktige under våren 2020.


2019-08-17: Förslag till ny översiktsplan visades på Håbo festdag

På Håbo festdag den 17 augusti visades förslaget till ny översiktsplan i Fridegårdsgymnasiets foajé. Där kunde besökare bland annat titta på planscher som beskriver den framtida utvecklingen, bläddra i utställningsförslaget eller hämta en kortversion av förslaget. På plats fanns även tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen för att besvara frågor om översiktsplanen och kommunens framtida utveckling.

2019-06-04: Håbos förslag  till ny översiktsplan på utställning 17 juni – 30 september

Under perioden 17 juni till 30 september kan du lämna synpunkter på kommunens omarbetade förslag till ny översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden. Då kommer förslaget till översiktsplanen att ställas ut för utställning. Det beslutade kommunstyrelsen på sammanträdet den 3 juni.

Nu förbereder plan- och exploateringsavdelningen för den kommande utställningen där du har möjlighet att lämna synpunkter.

Här kan du läsa utställningsförslaget

Under utställningsperioden kan du ta del av utställningsförslaget, dess bilagor samt information om hur du lämnar dina synpunkter på på håbo.se/nyöversiktsplan

2019-05-02: Avstämningsmöte med förtroendevalda

Den 29 april hölls ett avstämningsmöte med kommunstyrelsens gruppledare för att stämma av förslaget till ny översiktsplan inför den kommande utställningen. Innan utställningen kan börja ska beslut tas i kommunstyrelsen.
Beslut om utställning fattas den 3 juni och mer information kommer efter det.

2019-02-25 Avstämningsmöten med tjänstemän

Den 25 februari hölls det sista mötet med tjänstemän från kommunens förvaltningar för att stämma av förslaget till ny översiktsplan inför utställning.

2018-11-26 Informationsmöte med förtroendevalda

Måndagen den 26 november informerades kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan. Utvecklingsstrategier och strukturbild diskuterades bland annat.

2018-09-03 Underlag till översiktsplanen - Kartläggning av skolnära natur

För att säkerställa att barn i Håbo kommun även framöver ska ha tillgång till gröna utemiljöer nära skola och förskola krävs det att barnperspektivet vävs in och synliggörs i stadsplaneringen. Med anledning av detta har en sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur i Håbo kommun tagits fram under året. Rapporten kommer att utgöra underlag till kommunens nya översiktsplan.
Här kan du läsa kartläggningen av skolnära natur Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-08 Arbetsmöte med förtroendevalda

Tisdagen den 8 maj träffades kommunstyrelsen med ersättare, och tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning, för att summera de fyra temamöten som styrgruppen för översiktsplanen har haft under våren. Vid mötet diskuterades bland annat vilka justeringar som ska göras i utställningsförslaget. Under hösten kommer arbetet med att revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter att fortsätta innan det går ut på utställning.

2018-04-18 Företagare pratade ny översiktsplan

Nära femtio företagare och politiker träffades i kommunhuset för att prata om Håbo kommuns nya översiktsplan och näringslivets behov.

2018-03-07 Arbetsmöte med förtroendevalda

Igår hade tjänstemän och styrgruppen för översiktsplanen, som består av gruppledarna, ett arbetsmöte. Vid mötet diskuterades kommunens vision ”Vårt Håbo 2030” och teman för kommande arbetsmöten. Det bestämdes att tjänstemän och styrgrupp ska ha ytterligare fyra arbetsgruppsmöten under våren med teman natur, bostadsutveckling, landsbygdsutveckling och näringsliv.

2018-03-02 Underlag till översiktsplanen - Kartläggning av naturrekreation

Grönstrukturplanering bidrar till både biologisk mångfald och sociala värden. Calluna har genomfört uppdrag åt Håbo kommun som omfattar en översiktlig kartläggning av värden för naturrekreation i Krägga och Skokloster. Uppdraget genomfördes november 2017 till februari 2018. Rapporten kommer att utgöra underlag till kommunens nya översiktsplan.

Klicka här för att läsa rapporten "Naturrekreation – översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer - Skokloster och Krägga". Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-14 - Arbetsmöte med förtroendevalda i kommunstyrelsen

Förtroendevalda från kommunstyrelsen, tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och Håbo Marknads AB träffades en halvdag för att diskutera det fortsatta arbetet med utställningsförslaget till ny översiktsplan för Håbo kommun. Under mötet bestämdes att förtroendevalda och tjänstemän ska ha ett antal dialogmöten för att diskutera strategiska frågor för en långsiktigt hållbar översiktsplan. Nu fortgår arbetet med att arbeta in de synpunkter som kom in under samrådet och utveckla kommunens arbetssätt mot en rullande översiktsplaneprocess där uppföljning är en viktig del i arbetet. Under dagen bestämdes även att utställning och antagande av planen kommer att ske efter valet.

2017-12-08 - Omarbetat förslag till ny översiktsplan

Nu pågår arbete med att ta fram ett omarbetat förslag till ny översiktsplan, ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.

2017-06-12 - Workshop med förtroendevalda

Förtroendevalda från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och tjänstemän från plan- och utvecklingsavdelningen har under dagen haft en workshop om samrådsförslaget. Bland annat diskuterades landsbygdsutvecklingen och den framtida utvecklingen i Bålsta.

2017-03-08 - Här är vinnarna i översiktsplanens fototävling

Nu är vinnarna av översiktsplanens fototävling utsedda. De vinnande bilderna är tagna av Susann Tholander, Karl-Axel Cedergren och Oiva Merta och kommer bland annat att synas i kommunens kommande översiktsplan och Håbomässan.

Fototävlingen har hållits i samband med samrådsförslaget till ny översiktplan. Vi fick in över 75 bilder med härliga motiv från Håbo. Stort tack för alla fina bidrag.

I bildspelet nedan ser du de vinnande bidragen. Bilderna ändras automatiskt.

2017-03-06 - Samrådet är avslutat - det här händer nu

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 genomfördes samrådet för Håbo kommuns nya översiktsplan. Cirka 100 synpunkter inkom varav en majoritet av dessa var från privatpersoner. På dialogmötena i Bålsta och Skokloster deltog sammanlagt cirka 75 personer. Cirka 75 personer besökte även biblioteket under den tid montern var bemannad.

____________________________________________________________

2017-03-01- Nu är samrådet avslutat

Nu är samrådet avslutat. Nu kommer alla synpunkter att sammanställas och nästa vecka kommer du att kunna läsa mer om hur många synpunkter som har kommit in, vad som händer härnäst och hur samrådsförslaget arbetas vidare.

___________________________________________________________

2017-02-01

Tävla och få dina bilder publicerade i Håbos nya översiktsplan

Gillar du att fotografera motiv runt om i Håbo kommun? Vill du få dina bilder i Håbos nya översiktsplan? Då ska du delta i översiktsplanens fototävling! De vinnande bilderna kommer att publiceras i den nya översiktsplanen.

Just nu pågår samrådet för Håbos nya översiktsplan. Från den 1 februari till 28 februari kan du delta i en fototävling genom att skicka in dina favoritbilder som du har fotat i Håbo kommun.

De vinnande bilderna och fotografens namn kommer att presenteras på kommunens webbplats den 6 mars 2017 och kommer sedan att användas i den nya översiktsplanen. Bilderna kommer dessutom att publiceras på kommunens webbplats, i kommunens sociala medier på Facebook, Instagram och Twitter samt i Håbo kommuns monter på Håbomässan den 12-13 maj 2017.

______________________________________________________

2016-12-16

Ny översiktsplan på samråd

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 pågår samråd av kommunens nya översiktsplan. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas.

Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Under samrådet kan du ställa frågor och lämna dina synpunkter på förslaget.

Klicka här för att läsa mer om samrådet.

__________________________________________________________

2016-08-13

Håbo Festdag

Under Håbo festdag fanns tjänstemän från Plan- och utvecklingsavdelningen på plats för att informera om arbetet med den nya översiktplanen och för att kunna svara på frågor. Material från de webbaserade medborgardialogerna och ortsanalyserna presenterades.

Kommuninvånare kunde markera ut platser i kommunen som man tycker behöver utvecklas i kommunen (stjärna) och vad man vill bevara i kommunen (hjärtan). De barn som ville kunde rita sin favoritplats i kommunen.

Tack för alla bidrag!

I bildspelet ser du några av bilderna från dagen

__________________________________________________

2016-07-07

Ortsanalyserna för Skokloster och Krägga/Stämsvik finns nu att läsa

Vårens medborgardialoger i Skoklsoter och Krägga/Stämsvik är sammanställda och utgör en del av ortsanalyserna för orterna som finns att läsa. Materialet utgör ett underlag till arbetet med översiktsplanen.

________________________________________________________

2016-07-05

Sammanställningen av de webbaserade medborgardialogerna finns nu att läsa

Alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen är nu sammanställda. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan! Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Klicka här för att läsa sammanställningen.

________________________________________________________

2016-05-17

Medborgardialogerna till ortsanalyserna är utförda - Stort tack till alla deltagare!

Under våren kommer ortsanalyser av Skokloster och Krägga att genomföras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Medborgardialogerna bestod av tre workshops. Tisdagen den 10 maj hölls en medborgardialog i Slottsskolans matsal i Skokloster. Medborgardialogen i Krägga var tisdagen den 17 maj på Krägga Herrgård. Dessa handlade om ortens identitet och anda, ortens styrkor och svagheter samt ortens framtid.

Klicka här för att läsa mer om ortsanalyserna.

________________________________________________________

2016-04-01

Medborgardialogerna för den nya översiktsplanen är avslutade – Tack för din hjälp!

Nu har alla fyra medborgardialoger för den nya översiktsplanen genomförts och avslutats. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Stort tack för din hjälp och medverkan. Era synpunkter kommer att användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vi arbetar just nu med att sammanställa de idéer och åsikter som har inkommit under medborgardialogerna. När vi har sammanställt materialet kommer vi att presentera det här på webben. Det kommer att ske innan sommarens slut 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster