Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Underlag till den nya översiktsplanen

När en ny översiktsplan arbetas fram behövs också flera olika underlag tas fram och presenteras. Nedan kan du läsa om de olika underlagen.

Ortanalyser över Krägga och Skokloster

Under våren 2016 har ortsanalyser för Skokloster och Krägga/Stämsvik genomförts. Syftet har varit att undersöka och analysera orterna. Ortsanalyserna utgår från en dialog med invånarna i Skokloster samt Krägga/Stämsvik för att få inspel om orternas styrkor och svagheter samt förutsättningar för framtida utveckling.

Klicka här för att läsa mer om ortsanalyserna.

Medborgardialoger

Under våren 2016 har det genomförts fyra webbaserade medborgardialoger för att samla in dina idéer på hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Alla synpunkter som inkommit under medborgardialogerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i arbetet med den nya översiktsplanen.

Klicka här för att läsa mer om medborgardialogerna.

Rapporter

Samråd 16 december 2016 - 28 februari 2017

Från den 16 december 2016 till den 28 februari 2017 pågick samråd av kommunens nya översiktsplan.

Klicka här för att läsa mer om samrådet.

Händelser i korthet:

2019-05-02: Avstämningsmöte med förtroendevalda

Den 29 april hölls ett avstämningsmöte med kommunstyrelsens gruppledare för att stämma av förslaget till ny översiktsplan inför den kommande utställningen. Innan utställningen kan börja ska beslut tas i kommunstyrelsen.
Beslut om utställning fattas den 3 juni och mer information kommer efter det.

2019-02-25 Avstämningsmöten med tjänstemän

Den 25 februari hölls det sista mötet med tjänstemän från kommunens förvaltningar för att stämma av förslaget till ny översiktsplan inför utställning.

2018-11-26 Informationsmöte med förtroendevalda

Måndagen den 26 november informerades kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan. Utvecklingsstrategier och strukturbild diskuterades bland annat.

2018-09-03 Underlag till översiktsplanen - Kartläggning av skolnära natur

För att säkerställa att barn i Håbo kommun även framöver ska ha tillgång till gröna utemiljöer nära skola och förskola krävs det att barnperspektivet vävs in och synliggörs i stadsplaneringen. Med anledning av detta har en sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur i Håbo kommun tagits fram under året. Rapporten kommer att utgöra underlag till kommunens nya översiktsplan. Här kan du läsa kartläggningen av skolnära natur Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-08 Arbetsmöte med förtroendevalda

Tisdagen den 8 maj träffades kommunstyrelsen med ersättare, och tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning, för att summera de fyra temamöten som styrgruppen för översiktsplanen har haft under våren. Vid mötet diskuterades bland annat vilka justeringar som ska göras i utställningsförslaget. Under hösten kommer arbetet med att revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter att fortsätta innan det går ut på utställning.

2018-04-18 Företagare pratade ny översiktsplan

Nära femtio företagare och politiker träffades i kommunhuset för att prata om Håbo kommuns nya översiktsplan och näringslivets behov.

2018-03-07 Arbetsmöte med förtroendevalda

Igår hade tjänstemän och styrgruppen för översiktsplanen, som består av gruppledarna, ett arbetsmöte. Vid mötet diskuterades kommunens vision ”Vårt Håbo 2030” och teman för kommande arbetsmöten. Det bestämdes att tjänstemän och styrgrupp ska ha ytterligare fyra arbetsgruppsmöten under våren med teman natur, bostadsutveckling, landsbygdsutveckling och näringsliv.

2018-03-02 Underlag till översiktsplanen - Kartläggning av naturrekreation

Grönstrukturplanering bidrar till både biologisk mångfald och sociala värden. Calluna har genomfört uppdrag åt Håbo kommun som omfattar en översiktlig kartläggning av värden för naturrekreation i Krägga och Skokloster. Uppdraget genomfördes november 2017 till februari 2018. Rapporten kommer att utgöra underlag till kommunens nya översiktsplan. Du hittar rapporten "Naturrekreation – översiktlig kartläggning av upplevelsevärden och rekreativa strukturer - Skokloster och Krägga" på den här sidan under Läs även.

2018-02-14 - Arbetsmöte med förtroendevalda i kommunstyrelsen

Förtroendevalda från kommunstyrelsen, tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och Håbo Marknads AB träffades en halvdag för att diskutera det fortsatta arbetet med utställningsförslaget till ny översiktsplan för Håbo kommun. Under mötet bestämdes att förtroendevalda och tjänstemän ska ha ett antal dialogmöten för att diskutera strategiska frågor för en långsiktigt hållbar översiktsplan. Nu fortgår arbetet med att arbeta in de synpunkter som kom in under samrådet och utveckla kommunens arbetssätt mot en rullande översiktsplaneprocess där uppföljning är en viktig del i arbetet. Under dagen bestämdes även att utställning och antagande av planen kommer att ske efter valet.

2017-12-08 - Omarbetat förslag till ny översiktsplan

Nu pågår arbete med att ta fram ett omarbetat förslag till ny översiktsplan, ett utställningsförslag, utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.

2017-06-12 - Workshop med förtroendevalda

Förtroendevalda från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och tjänstemän från plan- och utvecklingsavdelningen har under dagen haft en workshop om samrådsförslaget. Bland annat diskuterades landsbygdsutvecklingen och den framtida utvecklingen i Bålsta.

2017-03-08 - Här är vinnarna i översiktsplanens fototävling

Nu är vinnarna av översiktsplanens fototävling utsedda. De vinnande bilderna är tagna av Susann Tholander, Karl-Axel Cedergren och Oiva Merta och kommer bland annat att synas i kommunens kommande översiktsplan och Håbomässan.

Fototävlingen har hållits i samband med samrådsförslaget till ny översiktplan. Vi fick in över 75 bilder med härliga motiv från Håbo. Stort tack för alla fina bidrag.

I bildspelet nedan ser du de vinnande bidragen. Bilderna ändras automatiskt.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster