Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Betesmarker

Håbo kommun har politiskt antagna mål kring biologiskt mångfald som bland annat pekar på att den kommunala förvaltningen av mark ska bidrar till att bevara och utveckla ett artrikt odlingslandskap. Ett sätt att uppnå detta är att ta hjälp av beteande djur för skötsel av värdefulla naturområden.

Betande djur skapar förutsättning för att bevara biologisk mångfald och bidrar till ett mer öppet och attraktivt kulturlandskap för oss människor. I Håbo kommun finns många naturområden som tidigare har brukats genom bete men som av olika anledningar inte längre används och därmed står och växer igen.

Sedan några år tillbaka arbetar kommunen aktivt med att restaurera och hägna värdefulla naturområden inom det kommunala markinnehavet för att åter kunna sköta markerna med hjälp av betande djur. Utgångspunkten för vilka områden som restaureras är kommunens naturvårdsplan.

En förutsättning för att kommunen ska kunna få till skötsel med hjälp av betesdjur är samverkan med lokala betesdjursägare.

Beteshagar vid Broby backar och Klosterbacken

Under 2018-2019 restuarerades och hägnades två hagar om vardera 5 hektar i Bålsta. Den ena hagen ligger intill Futurumskolan vid Broby backar och betas årligen av 30-talet får. Den andra hagen ligger vid Råbydal och kallas Klosterbacken. Båda områdena har tidigare betats och hyser höga naturvärden. Läs mer i naturvårdsplanen, område 9 och 26.

Nya betehagar under 2022-2023

Under 2022 hägnar vi två nya naturområden för att under 2023 börja sköta dem med hjälp av betande djur. Det ena området är en cirka 2 hektar stor ekhage vid Graneberg och det andra området ligger i Ekillaåsens naturreservat.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster