Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Värdefulla naturtyper i Håbo

I Håbo kommun finns flera vackra och värdefulla naturtyper längs våra rullstensåsar, Mälarens kust och i kulturlandskapet. Här beskriver vi några som bidrar till kommunens identitet, rekreativa miljöer och naturvärden.

Ädellövsrika herrgårdsmiljöer

De ädellövsrika herrgårdsmiljöerna som utvecklades under medeltiden kring slott och herrgårdar är en karaktär för Håbo. De strandnära, lummiga slott- och herrgårdsområdena har ett rikt inslag av ädellövträd såsom ek, alm, ask, lönn och lind. Idag finns inte mycket kvar av medeltidens ekdominerade beten och hassellundar, men delar av landskapet i Håbo kommun präglas ändå av ett mer eller mindre sammanhängande nätverk av gamla, grova ädellövträd. Några av dessa områden är Biskops-Arnö, Krägga, Segersta, Katrinedal, Vi, Rölunda, Värsta och Skokloster.

De ädellövsrika miljöerna var tidigare vanligt förekommande runt Mälaren men har stadigt minskat på grund av igenväxning, exploatering och ett rationellt brukande av naturen. Dagens ädellövsmiljöer är därför ofta små men mycket artrika. Visste du att det i och på en gammal ihålig ek kan leva upp till 1000 olika arter! Många av dessa arter är dåliga på att flytta längre sträckor.

För att arterna ska kunna finnas kvar långsiktigt behöver andelen ädellövsmiljöer öka och de gröna sambanden mellan områdena stärkas. Generellt tar det lång tid för ädellövträd att utveckla höga naturvärden, som bred krona, grov bark, håligheter och döda träddelar. Ek och lind är de ädellövträdslag som är mest artrika i kommunen. Det är därför viktigt att spara gamla träd med håligheter, friställa träd med bred krona, spara död ved samt se till att det finns en yngre generation träd som kan ta vid efter den äldre generationen.

Och det är tänkvärt och respektingivande att kommunens gamla ekar, som den gamla biskopseken på Biskops-Arnö, växte upp för 600 år sedan. Det ger perspektiv på vår historia och vår framtid.

Mångfaldsrika våtmarker

Hjälstaviken är här ett fin exempel. Området är en av Sveriges viktigaste sjöar och våtmarker med ett mycket rikt fågelliv. Uppe från Kvarnberget på sjöns östra sida har du en fantastiskt utsikt över slättlandskapet som under april-maj fylls med tusentals rastande fåglar. Området utgör också ett viktigt rekreationsområde för en bred allmänhet.

Området runt Hjälstaviken har brukats genom bete och slåtter under mycket lång tid vilket har skapat förutsättningarna för de höga naturvärden som finns här idag. De många fornlämningarna i området visar på att området har varit en viktigt plats för oss människor ända sedan förhistorisk tid.

Naturliga våtmarker av det slag som finns kring Hjälstaviken är idag ett ovanligt inslag i Håbo kommun eftersom stora delar av dagens slättlandskap dikades ut under början av 1900-talet för att vinna mer jordbruksmark. Precis som Hjälstaviken visar exempel på så är våtmarker av stor vikt för ett rikt växt och djurliv, men våtmarker fungerar även som naturliga reningsverk och reglerar vattenflöden i landskapet. När vatten tillåts stanna upp i våtmarker ökar också grundvattenbildningen, vilket motverkar de låga grundvattennivåerna som drabbat Uppsala län under senare år.

Nog så viktiga egenskaper för att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat.

Hjälstaviken är idag skyddat som naturreservat och Natura 2000.

Småskaligt odlingslandskap

Det äldre småskaliga odlingslandskapet, alltså de delar av kulturlandskapet som har påverkats av oss människor genom jordbruk bete och slåtter, omfattar höga natur- och kulturhistoriska värden. Det har vuxit fram under flera tusen år och är fortfarande tydligt på många platser i Håbo, exempelvis på skohalvön, kring Övergran-Yttergran och Låddersta. Där domineras landskapet av åkrar med fornlämningar, åkerholmar, skogsbackar och betesbackar.

Landskapet har formats under lång tid genom ett småskaligt brukande. I miljöerna som skapats kring mindre åkrar, längs vägar och på ängar har en mängd växt- och djurarter hittat sitt specifika livsrum och har på så sätt blivit en del av det biologiska kulturarvet.

Kring Mälaren håller stora delar av det småskaliga odlingslandskapet på att försvinna. Åkerholmar och betesbackar växer igen och åkrar slås samman till större enheter, eller försvinner helt. Det får konsekvenser, inte minst för mångfalden av växter och djur som minskar i en oroväckande snabb takt.

Genom att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden i kulturlandskapet, får vi tusentals gratistjänster tillbaka från naturen som mat, pollinering, skadedjursbekämpning, och rekreativa och historiska miljöer. Det är en klok investering för framtiden. Vi människor är fortfarande beroende av vad naturen producerar och kulturlandskapet har en nyckelroll i vår matproduktion.

Strandnära vattenmiljöer

Stranden är för många förknippade med rekreation, lata sommardagar, vackra solnedgångar och fiske, en tillgång som är av stort värde för vårt välmående och identitet. Mälarstranden har också flera andra mycket viktiga funktioner för exempelvis vattenrening, översvämningsskydd och hemvist för en mängd olika arter av växter och djur. En av kommunens mest värdefulla strand- och vattenmiljöer är de i stora och lilla Ullfjärden där vi bland annat finner den mycket ovanliga småsvaltingen.

De strandnära miljöerna ger oss människor en mängd olika tjänster, helt gratis, som skulle vara svåra eller mycket dyra att ersätta på konstgjord väg. Till exempel om strandområdenas mångfald av växter och djur minskar försämras också naturens förmåga att rena vårt dricksvatten, vilket leder till att reningsverkens reningsförmåga måste bli bättre till en ökad samhällskostnad. Rent vatten är också något vi ser som självklart när vi nu under sommaren vill ta oss ett svalkande dopp i Mälaren.

Mälarens samhällsekonomiska värdet är mycket stort och värdet av en god vattenkvalitet är högt. Håbo är en kommun nära Mälaren där stranden och Mälarens vatten är en ovärderlig tillgång och ett stort ansvar att förvalta på ett långsiktig hållbart sätt för framtiden.

Mäktiga åsmiljöer

Vad vore Håbo utan sin rullstensås? Uppsalaåsen, en av Sveriges mäktiga isälvsavlagringar skapar en höjdrygg genom hela kommunen, från norr till söder. Åsen har fått olika namn beroende på var man befinner sig. Här har den namn som Bålstaåsen, Granåsen och Sanviksåsen. Men det är samma ås som löper från Södertörn söder om Stockholm till Billudden i nordligaste Uppland.

På en rullstensås finns flera olika miljöer. Det bidrar till att många växt- och djurarter känner sig som hemma. I öppna solbelysta sandområden och gräsmarker trivs insekter och örter, som citronbin och backsippor. Åsarnas barrskogar är ofta rika på fåglar och svampar, som den ovanliga bombmurklan. Solbelysta tallar utgör hem och matplats för insekter och fåglar.

Förutom åsens geologiska och ekologiska värde har den ett stort kulturhistoriskt värde och betyder mycket för vårt friluftsliv. Under lång tid har åsarna varit viktiga för oss människor. Eftersom marken är stabil och torr har de historiskt använts för boplatser, gravar och vägar. Därför finns många fornlämningar och historiska spår på och i anslutning till våra åsmiljöer.

Idag är åsen en viktig miljö för boende och besökare i Håbo. Granåsen och Ekilla är populära områden för vardagsmotion, bad och bärplockning. Bålstaåsen är ett viktigt tätortsnära rekreationsområde för närboende och för flera av Bålstas skolor och förskolor. Upplandsleden mellan Bålsta och Skokloster är en populär vandringsled som till stor del följer åsens sluttningar och höjder.

Åsens omfattning och mäktighet kan du se i det nedlagda grustaget i Bålsta. Här har man under lång tid brutit naturgrus som används för att tillverka betong och dekorationsgrus. Nerlagda grustag har ofta ansetts vara fula sår i naturen. Men de har visat sig vara en viktig livsmiljö för flera ovanliga arter. Åsmiljöerna är även en viktig resurs för dricksvatten.

Åsen genom Håbo är på många sätt en nerv genom landskapet och en viktig resurs för en långsiktigt hållbart Håbo.kommunens grönstrukturprogram

I Håbo kommuns naturvårdsplan beskrivs värdefulla naturområden. Planen innehåller också förslag på hur områdena bör skötas för att gynna mångfalden av växter och djur och landskapets värden.

Läs mer

I kommunens översiktsplan Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om kommunens långsiktiga utvecklingsplan av mark- och vattenområden. I kommunens grönstrukturprogram Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de gröna miljöernas vikt för en hållbar samhällsutvekling och kommunens mål för att bevara och utveckla dessa värden. I kommunens naturvårdsplan Öppnas i nytt fönster. kan du djupdyka i beskrivningar av värdefull natur i Håbo kommun.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster