Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplanen för Logistik Bålsta kv 3 har vunnit laga kraft

Den 29 januari fastställde Mark- och miljööverdomstolen Håbo kommuns beslut om att anta en detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta. Det innebär att utbyggnaden av infrastruktur kan ta fart och ger förutsättningar för den fortsatta planeringen av övriga kvarter i planprogramområdet.

- Det är ett glädjande besked, säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande. Det känns riktigt roligt att vi äntligen kan fortsätta med Logistik Bålsta. Att utveckla Håbo känns viktigt och det jobbet kommer vi att fortsätta med.

- Nu kan vi komma igång med det vi har planerat för: bygga vägar och övrig infrastruktur, säger Lars-Erik Sandhgren, vd, Håbo Marknads AB. Vi är glada att kunna möta det uppdämda behovet från företag som vill etablera sig i vår kommun och snart börja fylla området med nya arbetstillfällen. Eftersom vi har det läge vi har är trycket stort efter mark, såväl från våra befintliga, expansiva och duktiga företagare, som från nyetableringar utifrån.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar utredningen att marken kan användas för det avsedda ändamålet utan skada för de boendes hälsa och säkerhet när det gäller exponering för buller. Den visar också att planen kan genomföras utan att ge upphov till bullerstörningar som skulle innebära en betydande olägenhet för någon av motparterna. Därför anser Mark- och miljööverdomstolen att detaljplanen är förenlig med 2 kap. 5 § i plan- och bygglagen. Enligt Mark- och miljööverdomstolen framgår det dessutom att planen kan genomföras utan skada på fridlysta djur- eller växtarter. Inte heller i övrigt anser domstolen att det finns skäl att upphäva detaljplanen.

Bakgrund
Håbo kommuns Kommunfullmäktige tog sitt beslut i december 2015. Det överklagades till Mark- och miljödomstolen. Efter domen i april 2017 begärde Håbo kommun prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolens som är högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen har nu fastställt det beslut som Kommunfullmäktige i Håbo kommun fattade 2015. Domen har målnummer P 3987-17. Den får inte överklagas.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-01-31

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster