Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Logistik Bålsta – bakgrund och framåtblick

Människor, djur och växter behöver gröna miljöer. Samtidigt vill vi utveckla Håbo och skapa fler arbetstillfällen. Det betyder att avvägningar behöver göras när nya områden planeras. Här berättar vi om bakgrund och tidplan för Logistik Bålsta, vad som görs för att behålla en god boendemiljö för de som bor i närheten, och värdet av att fler företag etablerar sig i Håbo.

I dag pendlar två tredjedelar av Håboborna till andra kommuner för att jobba. Vi vill kunna erbjuda fler arbetstillfällen på hemmaplan. Om fler slipper resa till sina arbeten sparas tid, miljö och pengar. Samtidigt medför ett mer levande lokalt näringsliv även andra fördelar.

Mot den bakgrunden är vi glada att kunna erbjuda mark för såväl kommunens egna företagare som för nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Efterfrågan är stor tack vare vårt strategiska läge.

När nya områden, som Logistik Bålsta, planeras görs avvägningar och ibland behöver naturområden tas i anspråk. Genom att inventera och identifiera höga naturvärden kan vi ta hänsyn till de värdena när områden detaljplaneras. Det finns också regler som garanterar vissa avstånd mellan verksamheter och de som bor närmast.

När företag börjar etablera sig i Logistik Bålsta kommer skog att avverkas. Mellan bostäderna och de nya verksamhetsanläggningarna bevaras en skogskorridor. Även andra skydd mot störning kan bli aktuella. Gröna stråk bevaras i nord-sydlig riktning för friluftslivets behov. Norr om Skörby, utanför Logistik Bålstas område, kommer det fortfarande att finnas god tillgång till strövstigar och rekreationsområden.

I samband med planprogrammet inventerades naturvärdena i området. Den naturmark som utpekades som värdefull kommer att bevaras. Merparten av den skyddsvärda naturen ingår i senare etapper av Logistik Bålsta.

Utbyggnaden sker i etapper

Det är viktigt att påminna om att Logistik Bålsta är ett långsiktigt projekt. Det handlar om en utbyggnad i olika etapper under lång tid, kanske mer än 30 år. Processen i sig tar tid och ytterst är det efterfrågan som styr hur snabbt området sedan bebyggs när detaljplanerna väl är på plats.

Området är indelat i olika kvarter. Den etapp som vunnit laga kraft är den som ligger väster om industrispåret. Där börjar nu arbetet med att bygga vägar och andra förberedelser som behöver göras innan företagen kan bygga sina lokaler.

Planarbetet för Benders utbyggnad västerut är det som nu tar vid, och som beräknas vara klart första kvartalet 2019. Längre fram startar planarbetet för områdena längre in mot skogen, och slutligen ut mot stambanan.

Bakgrund: Planer och samråd

En översiktsplan beskriver övergripande hur markanvändningen ska förändras och anger vilka områden som ska utredas vidare. I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att tanken är att Björnbro ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark.

I april 2013 godkände kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta. Syftet var att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter inom logistik, industri, hantverk och lager.

Innan något får byggas måste detaljplaner tas fram. De är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov. I detaljplanskedet utreds till exempel miljökonsekvenser, gestaltning, vägdragningar, husplaceringar och skyddsavstånd till farliga verksamheter.

Detaljplanen för kvarter 3, Logistik Bålsta vann laga kraft den 29 januari. För övriga etapper pågår planläggning eller ska påbörjas. Den exakta utformningen bestäms senare.

När ett förslag till detaljplan har arbetas fram sker ett samråd. Fastighetsägare, grannar och andra som berörs kan då tala om vad de tycker om förslaget. Samråd har skett i samband med översiktsplanen, detaljplaneprogrammet och detaljplanen för kvarter 3.

Läs mer om kommunens planarbete

Bakgrund: Lokaliseringen av Logistik Bålsta

Vi försöker lägga verksamheter där så få som möjligt kan bli störda, men ändå nära Bålsta för att det ska vara enkelt för de som jobbar i området att ta sig dit. Det gäller Logistik Bålsta, Draget och Västerskog.

Logistik Bålsta-området är mycket lämpligt att använda som verksamhetsområde eftersom det ligger i anslutning till Mälarbanan, industrispår (för tåg) och E18. Det ger goda förutsättningar för långsiktiga och hållbara transporter och logistik.

Ur miljösynpunkt är det positivt att samla verksamheter i samma område. Det gör också att företag kan få draghjälp av varandra.

Bilden är ett fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-02-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster