Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@6c1ad3a0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tre samråd under sommaren

Under sommaren finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneprogrammet för Gröna dalens stadspark, detaljplanen för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 med flera, och detaljplanen för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta. Samrådsperioden börjar den 11 juni och slutar i augusti (se datum längre ner). Du är också välkommen till samrådsmöten/öppet hus för att få information och möjlighet att ställa frågor.

Vill du lämna synpunkter?

För att dina synpunkter ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Har du synpunkter på planförslaget kan du lämna dem till Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta, eller mejla dem till plan@habo.se.

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Gröna dalens stadspark

Samråd 11 juni – 20 augusti

Samrådsmöte söndag 17 juni klockan 11.00-15.00, inomhustorget, Bålsta centrum.

Du kan också tycka till via en barometer

Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås få sin fortsättning genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken. Gröna dalen ska bli en mångfunktionell stadspark som innehåller en mängd olika aktiviteter och upplevelser för olika åldrar och intressen. Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året och möjliggöra för olika aktiviteter under såväl vår, sommar, höst och vinter.

Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare. I ett vidare perspektiv kan Gröna dalen binda samman de olika bostadsområdena i Bålsta för att skapa en mer levande och attraktiv centralort.

Gröna dalen har även ett funktionellt och ekologiskt värde. Dagvattenparken i Gröna dalen är en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum. Dagvattenhanteringen har en väsentlig roll vid utformningen av stadsparken. Dammar och vattenavrinning ska där det är möjligt utformas så att de tillför ett mervärde för stadsparken genom att ge estetiska inslag, och bidra till rekreation, lek och lärande.

Läs mer här om förslaget till detaljplaneprogram för Gröna dalens stadspark

Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 med flera

Samråd 11 juni – 24 augusti

Öppet hus 7 och 13 augusti klockan 17.00-19.00, kommunhuset.

Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Stockholmsvägen dras om, från Kalmarrondellen och i en första etapp ner vid början av Kalmarsandsbadet.
  • Silon rivs och ersätts med fem flerbostadshus i varierande höjder (som högst i höjd med silon), strandpromenad, småbåtshamn och potentiellt även en restaurang.
  • I ”grusgropen” möjliggörs för byggnation av fem flerbostadshus, som högst i sex våningar, där en byggnad även får användas som vårdboende. Därutöver finns även plats för en förskola.
  • Mellan den nya vägdragningen och järnvägen möjliggörs för verksamheter, så som mindre verkstad, lager och tillverkning.
  • Söder om den nya vägdragningen möjliggörs byggnation av tre flerbostadshus i två till fyra våningar.

Eftersom området inte pekas ut särskilt i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har detaljplanen föregåtts av ett planprogram.

Läs mer här om förslaget till detaljplan för Kalmarsand

Kvarter nr 4, Logistik Bålsta

Samråd 11 juni – 13 augusti

Samrådsmöte/öppet hus onsdag 13 juni klockan 17.30, kommunhuset.

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro/Logistik Bålsta, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort och antaget planprogram, planlägga cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell verksamhet.

Planområdet utgörs idag av skog- och åkermark och är oexploaterat, men ligger intill befintligt industriområde och inom antaget planprogram. Inom detaljplanen har Benders för avsikt att utöka sin verksamhet med cirka 10 ha, resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Dessa är idag okända men kan tänkas bli någon form av e-handelsverksamhet. Då detta ännu inte är klart lämnas planen relativt flexibel för att möjliggöra för en framtida exploatering.

Inom detaljplanen kommer det även att planläggas för cirka 20 ha naturmark, för att skapa en barriär mellan bostadsområdet Skörby och industriområdet. En spårförbindelse finns som idag tar in fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet. Stickspåret från Mälarbanan kommer att planläggas som kvartersmark.

Läs mer här om förslaget till detaljplan för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-06-11

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster