Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nu är det dags för strandskyddskontroll

Håbo kommun startar en planerad strandskyddstillsyn av sjönära fastigheter. Vi kommer att besöka utvalda områden för att kontrollera byggnader och åtgärder i de strandnära miljöerna. Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv, eller åtgärder som kan påverka växt- och djurliv. Fastighetsägarna i de aktuella områdena kommer att informeras innan besöket.

Strandskyddet är viktigt för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske enligt de riktlinjer för strandskyddstillsynPDF som bygg- och miljönämnden har fastställt.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur och biologisk mångfald ska bevaras.

Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om vad som gäller, till exempel att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

Tack vare strandskyddet har Sveriges stränder inte exploaterats i samma utsträckning som i många andra länder. Det ger oss en närmast unik fördel, både som skydd mot förlust av arter och för att hantera klimatutmaningar.

Obebyggda stränder ger ett bättre skydd mot ras, skred och översvämningar. Dessutom fungerar strandzonen som en buffert som tar hand om föroreningar, variationer i vattenflöde, näringsämnen osv.

Detta är exempel på naturens tjänster, eller så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi är beroende av och som många gånger är omöjliga eller väldigt kostsamma att ersätta med teknik.

Strandskyddets historia och utveckling

Strandskydd har funnits i Sverige sedan 1950-talet, när den andra lagstiftade semesterveckan infördes. Syftet var att underlätta för befolkningen i tätorter att komma ut i naturen och strandskyddet gällde bara i vissa områden.

Ett generellt strandskydd i hela landet infördes 1975. Syftet var fortfarande att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv.

Med ökad kunskap om betydelsen av biologisk mångfald insåg man att stränderna spelar en viktig roll för många arter. Därför utvidgades strandskyddets syfte i lagen 1994 med att omfatta även bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Om lagen inte följs

Bestämmelserna om strandskydd ingår i miljöbalkens kapitel om områdesskydd. Strandskyddet gäller generellt 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet. I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som regel 300 meter.

Åtgärder som strider mot strandskyddet har ingen preskriptionstid.

Om bestämmelserna om strandskydd inte följs kan kommunen förelägga en fastighetsägare att återställa eller ta bort olovliga åtgärder och anläggningar. Fastighetsägaren ansvarar även för sådant som tidigare ägare har gjort. Kostnaden för handläggningen av ärendet debiteras enligt kommunens gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område.

Dessutom görs en åtalsanmälan vid överträdelser av bestämmelserna om strandskydd. Åtalsanmälan måste ske inom fem år från utförandet. En fastighetsägare kan bli friad från brott, men ändå ålagd att återställa.

Här kan du läsa mer om strandskyddet och om hur du gör för att söka strandskyddsdispens

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-06-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster