Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunen inväntar beslut om prövningstillstånd i fråga om tågbuller

Ska bullret från tågtrafiken på stickspåret mellan Västerskogs företagspark och Mälarbanan räknas som trafikbuller eller industribuller? Om prövningstillstånd beviljas avgörs frågan i Mark- och miljööverdomstolen. Olika riktvärden och bedömningsunderlag gäller för de olika bullerslagen.

Bullermätning efter klagomål från närboende

Med anledning av att närboende framförde till kommunen att de störs av buller från tågtrafiken till och från företaget Benders blev kommunens miljöavdelning involverad. Det är givetvis alltid tråkigt när någon upplever sig störd på det här sättet. För att få ett aktuellt underlag gjorde miljöavdelningen en utredning och begärde att Benders skulle ta fram en bullerutredning.

Närboende framförde att de upplever sig störda av det ljud som uppstår när ett tågset angör stickspåret på sin väg in mot anläggningen eller på sin väg därifrån.

Bullerutredningen visade att ljudnivåerna är lägre än de riktvärden som kommunen anser gäller för när åtgärder ska övervägas. Därför avslutade kommunen klagomålsärendet.

Närboende överklagade

De närboende överklagade till Länsstyrelsen i Uppsala län som instämde med kommunens bedömning.

Då överklagade de närboende vidare till Mark- och miljödomstolen som gjorde en annan bedömning om vilket riktvärde det är som ska gälla.

Kommunen liksom länsstyrelsen anser att det rör sig om trafikbuller (väg- och spårtrafik) medan Mark- och miljödomstolen anser att det rör sig om industri- och annat verksamhetsbuller. De två bullerslagen har olika riktvärden och bedömningsunderlag.

Domstolen upphävde kommunens beslut och återvisade ärendet till bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning.

Kommunen överklagade

Kommunen har valt att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut för att få klargjort i Mark- och miljööverdomstolen vilken bullerkategori och därmed vilket riktvärde som är tillämpligt innan bygg- och miljönämnden fortsätter sin handläggning. Kommunen har fortfarande uppfattningen att det är riktvärdet för transportsektorn som ska tillämpas, det vill säga för trafikbuller.

Kommunens förhoppning är att Mark- och miljööverdomstolen ser frågan som angelägen, medger prövningstillstånd skyndsamt och inser vikten av ett snabbt klargörande av vilket riktvärde som ska gälla. Beslut i Mark- och miljööverdomstolen anses skapa praxis vilket betyder att deras beslut blir avgörande i många andra liknande fall.

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning kring industribuller och buller från väg- och spårtrafik. Därför anser nämnden att Naturvårdsverket bör ges tillfälle att yttra sig i saken eftersom Mark- och miljödomstolens resonemang eventuellt skulle kunna få inverkan på verkets generella vägledning.

Benders användning av stickspåret

Benders är etablerade i Västerskogs företagspark och levererar byggprodukter i natursten, betong, lertegel och liknande.

För att avlasta vägnätet med en stor del av sina transporter så använder de det järnvägsspår som anlades 1975 och som ansluter mot Mälarbanan. I genomsnitt sker två tågpassager per dygn på stickspåret.

Varför finns olika riktvärden?

Det är ofta stor skillnad i både varaktighet och karaktär hos bullret från ett förbipasserande transportfordon jämfört med kontinuerligt buller från en industri eller liknande.

Buller från en verksamhet är ofta enklare rent tekniskt att avskärma och dämpa jämfört med väg- och tågtrafik.

Mot den bakgrunden är riktvärdena för trafikbuller högre än riktvärdena för industribuller.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-08-12

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster