Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Planuppdrag och detaljplaneprogram Bista

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Bista 5:27 med flera, Aronsviken. Syftet med en ny detaljplan för området är att möjliggöra en utveckling av verksamheten för Aronsborg och uppföra cirka 300 bostäder, samt lokaler för vård- och omsorg, förskola och LSS, intill konferensanläggningen.

Syftet med planen är även att göra Aronsviken tillgänglig för allmänheten.

När ett förslag på detaljplan har arbetats fram kommer det att gå ut på samråd. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund och tänkt utveckling

Sedan sommaren 2017 har FAB Aronsborg via White Arkitekter fört en dialog med kommunens tjänstepersoner om utveckling av Aronborgsfastigheten. I samband med att en planbeskedsansökan gjordes i januari 2018 lämnades även en idéskiss till kommunen över det tänkta projektet.

Ansökan gäller en utveckling av grönytan väster om Aronsborgs konferenshotell, på fastigheten Bista 5:27. Förslaget avser en utveckling i form av bostäder av olika typer, från radhus till flerbostadshus. Dessutom inkluderas en tomt för förskola och ett koncept kring små verksamhetslokaler.

Idéskissen visar även idéer för närområdet och dess omkringliggande verksamheter. Som utgångspunkt föreslås ett grönt/blått stråk som buffert mellan verksamheter och tänkta bostäder. Ett buffertstråk som på sikt (med en omvandling av de mer ”störande” verksamheterna) kan bli ett centralt parkstråk som kopplar ihop befintliga mindre grönytor med den kommande stadsparken.

Syftet med planen är även att beakta den del av Aronsviken som finns omnämnd i planprogrammet för Gröna dalen, där Aronsviken benämns som Mälarparken. Aronsviken föreslås bli stadsparkens ansikte mot Mälaren. Här föreslås en småbåtshamn med gästbryggor för besökare via sjövägen, kiosk och kafé, grillplatser och möjlighet till vinteraktiviteter för att locka till aktivitet året om.

Detaljplaneprogram för Bista verksamhetsområde

Med anledning av att Bista 5:27 är aktuell för planläggning ser kommunen en anledning att upprätta ett planprogram för Bista verksamhetsområde och kommunstyrelsen har nu gett förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till planprogran.

Syftet med ett nytt planprogram för området är att förtydliga kommunens vision för utvecklingen av Bista verksamhetsområde samt Aronsviken.

Programmet avser att utreda potentiellt gatunät och bostäders placering, utreda buller från intilliggande verksamheter samt utreda nya potentiella båtuppläggningsplatser.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-09-18

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster