Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Torresta-Talltorp – intentionen är att ta fram ett detaljplaneprogram

Kommunstyrelsen har godkänt ett så kallat intentionsavtal för detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp Torresta 2:9, Viby 1:3 samt Viby 3:1 med flera. Avtalet tydliggör kommunens intention att fortsätta programarbetet.

2010 beslutade kommunstyrelsen om ett programuppdrag för Torresta-Talltorp. När ett detaljplaneprogram arbetas fram utreds ett områdes framtida utveckling.

Inledningsvis fanns inte resurser att starta arbetet med detaljplaneprogrammet, eftersom flera andra stora planer och program höll på att tas fram samtidigt.

Hösten 2015 kom en begäran om planuppdrag in för en del av området från en privat aktör som önskar exploatera Torresta 2:9. Den privata aktören tänker sig uppemot 200 nya bostäder.

När arbetet med detaljplaneprogrammet påbörjades konstaterade plan- och exploateringsavdelningen flera utmaningar, bland annat handlar det om VA-försörjningen och behovet av en ny infartsväg. Eftersom ingen riktigt bra lösning har arbetats fram för endera av dessa utmaningar har projektet varit vilande en tid.

Den privata aktör som är intresserad av att exploatera Torresta 2:9 är fortsatt angelägen om ett planprogram för Torresta-Talltorp och vill genom avtal försäkra sig om kommunens inställning till projektet. För att tydliggöra kommunens intention om att fortsätta programarbetet har kommunstyrelsen därför godkänt intentionsavtalet.

Möjlighet att lämna synpunkter längre fram

Längre fram när detaljplaneprogrammet för området är klart och beslutat kommer detaljplaner att tas fram för olika delar av området.

Både detaljplaneprogrammet, och senare detaljplanerna, kommer att gå ut på samråd och granskning. Under de perioderna finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Programområdet

Det tänkta området innehåller i huvudsak de befintliga bostadsområdena Torresta och Talltorp, delar av Viby 3:1, bland annat Viby motionsspår samt lantbruksfastigheterna Torresta 1:5, 2:7 och 2:9.

Torresta är ett gammalt fritidshusområde som genom åren i stor utsträckning har blivit permanentboende (kommunalt vatten och avlopp finns i området). Även Talltorp är ett gammalt fritidshusområde men det har inte omvandlats till permanentboende i samma utsträckning, sannolikt på grund av att det saknas kommunalt vatten och avlopp. Områdena ligger naturnära och med god kontakt med Mälaren även om bebyggelsen oftast inte sträcker sig hela vägen ner till vattnet.

Den fördjupade översiktsplanen från 2010 pekar ut hela Torresta-Talltorpsområdet som ett omvandlingsområde. Med omvandlingsområde menas vanligtvis områden som tidigare varit fritidshusboenden, men som i allt större utsträckning blir områden med permanentboende.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-09-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster