Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kritik på teknik – invånare har tyckt till om gator, parker, vatten/avlopp och avfall

Under våren deltog Håbo kommun i en medborgarundersökning där Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, frågade slumpmässigt utvalda kommuninvånarna om vad de tycker om den tekniska verksamheten. Det ställdes frågor om gator, parker, lekplatser, vatten/avlopp och avfallshantering. Nu har rapporten för Håbo kommun kommit och du kan läsa om resultatet här nedanför. Vi kommer att använda oss av resultaten i vårt förbättringsarbete framöver. Ett stor tack till alla er som svarade på enkäten!

En av frågorna handlade om vad kommunen främst bör satsa på om vi ska göra det bättre för cyklisterna. En annan fråga handlade om ifall du tycker att du är tillräcklig informerad om vad som får spolas ner i avloppet. Via enkäten fick invånarna också tycka till om standarden på gator och vägar, belysning, avfallshantering, snöröjning, parker och lekplatser, kvaliteten på kranvattnet med mera.

Gator och vägar

Kommuninvånarna i Håbo tycker att det är rent och snyggt på kommunens torg och trottoarer. En något högre andel är nöjda med standarden på gång- och cykelvägar än med standarden på gator och vägar. En majoritet är positiva till hur kommunen hanterar snöröjning och halkbekämpning.

Det är väldigt roligt att se att vi ligger bra till jämfört med de andra kommunerna som varit med i undersökningen, säger Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef i Håbo kommun. Invånarna i Håbo kommun är till exempel mer nöjda med standarden på gator och vägar än i övriga deltagande kommuner. Jag kan också se att vi har förbättrat oss inom nästan alla områden. När det gäller snöröjning och halkbekämpning ligger vi på plats 14 av totalt 102 deltagande kommuner.

På frågan om vad kommunen främst bör satsa på om vi ska göra det bättre för cyklisterna hamnade alternativen fler cykelvägar och ”binda ihop” olika cykelvägar i topp.

Om kommunen skulle få mindre pengar till underhåll av gator och vägar är underhåll av asfalten på gator det som prioriteras i första hand av de invånare som besvarat enkäten. Även vinterunderhåll och gatubelysning är områden som invånarna vill att kommunen prioriterar.

Bland de som är missnöjda med kommunens snöröjning och halkbekämpning är det främst halka och isbildning som skapar missnöje.

Parker och lekplatser

Parkerna används framför allt för promenader. Drygt sex av tio av de kommuninvånare som använder kommunens parker är positivt inställda till hur de sköts. Det ger Håbo placeringen 28 av de 102 kommuner som är med i undersökningen.

Bara en av tio är negativt inställda och det är framför allt skräp som orsakar missnöjet. En tredjedel har igen åsikt i frågan. Kanske har de inte besökt någon av kommunens parker på senare tid.

Om kommunen skulle få mindre pengar till parkverksamheten vill kommuninvånarna att pengarna i första hand används till städning i parkerna. I andra hand önskar man att lekplatserna prioriteras.

Invånarna är inte helt nöjda med kommunens lekplatser när det gäller skötsel och lekredskap för barnen.

En majoritet är nöjda eller mycket nöjda med skötseln av parkerna, säger Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef. När det gäller lekplatser är nöjdheten lägre med drygt 4 av 10 som är positivt inställda. Det är troligt att resultatet beror på att de flesta av kommunens lekplatser inte har renoverats sedan de byggdes på 1970-talet och därmed är mycket slitna. De tre nyare och modernare lekplatserna, Buseum vid Åbergs, Skeppsparken och lek- och aktivitetsparken i Frösundavik, uppfattas positivt. Tekniska förvaltningen arbetar just nu med att fram en plan för upprustningen av de övriga lekplatserna för att på sikt återställa deras lekvärde och attraktivitet.

Vatten och avlopp

Sju av tio har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet. Det är en något lägre andel än i undersökningen 2013. De som är negativt inställda uppger som främsta orsak att vattnet smakar illa. En annan brist som uppges av vissa är att vattnet lukar illa. Andelen som är negativt inställda till kvaliteten på kranvattnet har ökat från 11 till 20 procent sedan 2013.

Generellt har invånarna inte varit utsatta för avbrott i vattenförsörjningen de senaste tolv månaderna.

När det gäller våra avlopp tycker åtta av tio att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet.

Avfall och avfallshantering

Kommuninvånarna är överlag positivt inställda till samtliga typer av avfallshantering som undersökningen berör. Fler än åtta av tio är positivt inställda till hur hämtningen av avfall vid bostaden och lämnandet av avfall vid kommunens återvinningscentral fungerar.

Av de som är negativt inställda till hämtningen av hushållsavfall vid bostaden uppges hämtning för sällan som det man är mest missnöjd med. Dålig lukt och utebliven sophämtning är två andra orsaker till missnöje.

Håbo kommun kommer på plats 8 av 102 kommuner när det gäller invånarnas inställning till hur det fungerar för dem att lämna avfall på kommunens återvinningscentral. 87 procent är positiva.

Personalen på återvinningscentralen gör ett fantastiskt jobb, säger Anna Darpe, avfallschef. De utvecklar verksamheten och jobbar hela tiden med att underlätta för besökarna, förtydliga informationsskyltar och ge ett bemötande i toppklass.

Drygt 8 av 10 tycker att de är tillräckligt informerade om var de ska lämna sitt farliga avfall, och 89 procent tycker att de är tillräckligt informerade om hur de ska sortera sitt avfall.

Det är mycket positivt att kommuninvånarna känner sig tillräckligt informerade, vilket ger ett kvitto på att våra kommunikationsinsatser når fram, säger Anna Darpe.

22 procent lämnar sitt förpackningsmaterial och tidningar på kommunens bemannade återvinningscentral. 75 procent lämnar det på obemannade återvinningsstationer. Andelen invånare som blandar förpackningsmaterialet med hushållssoporna är låg både för kommunen och riket.

Kommuninformation och kommunkontakter

En majoritet är positivt inställda till sin senaste kontakt med kommunen. Men andelen nöjda har minskat något jämfört med 2013.

Jämfört med övriga kommuner ligger Håbo på plats 14 av 102 när det gäller positivt inställda till kvaliteten på den senaste kommunkontakten. 56 procent är positiva, 20 procent är neutrala och 24 procent är negativa.

Resultatet baseras på upplevelserna hos de som har uppgivit att de varit i kontakt med kommunen i något ärende som gäller gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under de senaste tolv månaderna.

Resande

Håboborna använder ofta bilen för att ta sig fram. Att åka allmänna färdmedel som buss är mindre vanligt. Både på sommaren och på vintern är det en lägre andel av Håbos kommuninvånare som cyklar i jämförelse med Sverige i stort.

En knapp majoritet tycker att det är lätt att hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort när affärerna har öppet. Det resultatet ligger i linje med Sverige i stort.

Svaren hjälper kommunen att bli bättre

Enkäten görs för att ta del av vad kommuninvånarna tycker om gator, parker, vatten och avlopp samt avfall och avfallshantering.

Era svar hjälper tekniska förvaltningen att prioritera rätt saker i sina verksamheter. Målet är att ge så god service som möjligt och att ge den service som Håboborna efterfrågar.

Mer om undersökningen

Håbo kommun har valt att vara med i undersökningen som görs var tredje år och kallas för Kritik på teknik. Det är fjärde gången vi deltar.

1 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare fick svara på frågeformuläret. 515 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 51,5 procent. En svarsfrekvens över 45 procent är mycket bra enligt Institutet för kvalitetsindikatorer AB som genomförde undersökningen på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Här kan du läsa hela rapporten med resultaten för Håbo kommunPDF

I oktober publicerar SKL en övergripande rapport med resultat för alla deltagande kommuner.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-09-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster