Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan Entré Lillsjön förbereds för en ny granskning

Detaljplanen för området Entré Lillsjön har omarbetats efter inkomna synpunkter under samrådstiden och granskningen. Ett nytt förslag har arbetats fram och planeras för en ny granskning under sommaren.

Detaljplaneprocess

Plansamråd

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Detaljplanen för Entré Lillsjön var ute på samråd under 2018. Under samrådstiden fick vi in flera synpunkter bland annat om att kvartersmarken H, J, K och G hamnar i för nära anslutning till natur- och kulturområdena som finns intill planområdet.

Efter inkomna synpunkter från samrådstiden arbetade vi om förslaget. I det förslaget la vi till ett större grönområde. Förslaget om ny detaljplan för Entré Lillsjön gick därefter ut för granskning november till december 2020.

Granskning

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

Under granskningen kvarstod synpunkter om att skyddsavståndet det vill säga grönområdet behövde justeras ytterligare och bli större.

Ett nytt förslag planeras gå ut på ny granskning under sommaren 2021 och därefter kan detaljplanen beslutas om antagande i kommunfullmäktige.

Detaljplaneförslag

Det nuvarande förslaget till detaljplan för Entré Lillsjön innehåller större områden med naturmark mot Lillsjön och mot skogsområdena i öster. Naturområdena har ökat i storlek för att tillgodose strandskyddsintresset samt att inte påverka närliggande fornlämningar i området.

Verksamheter i detaljplaneområdet

Området där de verksamheterna först planerades att anläggas har i det nya förslaget flyttats längre nordöst inom detaljplanen. I detaljplanen har det även lagts till en kommunal gata och ett parkområde.

Förberedelsen av marken

Förberedelse av marken närmast infarten till planområdet har påbörjats. Ledningar har till exempel lagts i vägen Lillsjörännan för att kunna koppla på området när detaljplanen är klar.

När detaljplanen är antagen och klar fortsätter markarbeten.

Mer om detaljplanen för Bista 4:5, Entré Lillsjön

Detaljplanen avser att planlägga ett område i Dragets industriområde för handel, småindustri, kontor och drivmedelsförsäljning.

Du hittar mer information om detaljplanen på sidan Detaljplan för Bista 4:5, Entré Lillsjön

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster