Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samråd och granskning av tre detaljplaner

Nu har vi tre detaljplaner ute för remiss och det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslagen.

Detaljplaner tas fram genom en process där du har möjligheter att tycka till.

När ett förslag till detaljplan har arbetats fram sker ett samråd. Sakägare och myndigheter informeras särskilt. Under samrådstiden har sakägare och andra berörda möjlighet att lämna in synpunkter. 

Efter samrådet kan detaljplaneförslaget arbetas om. Det omarbetade förslaget ska sedan granskas innan det antas.

Ekolskrog

Förslag till detaljplan 453 för Ekolskrog är utställd för samråd. Planläggningen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde i första hand för logistik och lättare industri och även naturmark med plats för dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar för fördröjning av dagvatten. Planen syftar även till att tillgängliggöra strandskyddat område längs Mälaren för allmänheten genom att planlägga med användning Natur med kommunalt huvudmannaskap. 

Du kan läsa mer om förslaget på Detaljplan Ekolskrog

Synpunker

Du är välkommen att komma med synpunkter på förslaget fram till och med 17 juni.

Du kan skicka dina synpunkter via mejl eller brev senast 17 juni.

Märk din synpunkt med diarienummer:
"KS2019/00338" för Ekolskrog

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Hjalmars väg

Förslag för detaljplan 405 för Hjalmars väg utställda för granskning.

Syftet med detaljplanearbetet är att undersöka möjlighet till förtätning längs Hjalmars väg samt Karolinas väg. Förtätningen är tänkt i form av friliggande enbostadshus, i stil med befintlig bebyggelse. Alltså en bebyggelse med en tilltagen byggrätt i ett plan.

Vidare ges befintliga tomter längs Hjalmarsväg möjlighet till utökning mot Hjälstaleden (likt längs med Karolinas väg).

Planen syftar även till att ändra huvudmannaskapet för allmän plats, från kommunalt till enskilt (vägförening). Motivet är att området är det enda området med kommunalt huvudmannaskap utanför Bålsta och Skokloster. I intilliggande områden sköter vägföreningar gatorna.

Du kan läsa mer om förslaget på Detaljplan Hjalmarsväg

Synpunker

Du är välkommen att komma med synpunkter på förslaget fram till och med 24 juni.

Du kan skicka dina synpunkter via mejl eller brev senast 24 juni.

Märk din synpunkt med diarienummer:
"KS2011/00131" för Hjalmars väg

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Hagviksstrand

Förslag till detaljplan 455 för Hagviksstrand är utställda för granskning.

Syftet med detaljplanen är att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad eller komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse.

Vidare möjliggör planförslaget även en planenlig angöring till fastigheter som idag ansluter via parkmark. Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Du kan läsa mer om förslaget på Detaljplan Råby

Synpunker

Du är välkommen att komma med synpunkter på förslaget fram till och med 17 juni.

Du kan skicka dina synpunkter via mejl eller brev senast 17 juni.

Märk din synpunkt med diarienummer:
"KS2019/00100" för Hagviksstrand

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Överklagan

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Du som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster