Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Karta över ledningsnät för vatten och spillvatten Biskops-Arnö.

Klicka för större bild. Blått är ledningsnät för vatten. Rött är nätet för spillvatten.

Kommunalt vatten till Biskops-Arnö

Under 2015 och 2016 utredde Håbo kommun hur vattenledningar kunde dras till Biskops-Arnö för att ansluta ön till kommunalt vatten och spillvatten. I slutet av februari 2017 blev det klart vem som skulle utföra arbetet och arbetet påbörjades sedan i mars. På denna sida samlar vi information kring projektet och den information som går ut till fastighetsägarna i området så att du kan följa projektets gång.

I slutet av mars 2017 blev det klart att Sten och Markarbeten AB ska utföra utbyggnaden av vattenledningar till Biskops-Arnö. Arbetet påbörjades den 27 mars och beräknades vara färdigt vid årsskiftet 2017-2018. På grund av att Länsstyrelsen i Uppsala inte beviljat tillstånd till Statens Fastighetsverk att gräva på fastigheten så kunde arbetet inte påbörjas.

Bakgrunden är ett beslut i domstolen Statens VA-nämnd från september 2014. Domen anger att Håbo kommun snarast ska ansluta Biskops-Arnö till kommunalt vatten och spillvatten och ta in fastigheten i verksamhetsområdet för kommunalt VA.

Nedan hittar du aktuell information om projeket och tidigare information kring projektet. Information som gått ut till berörda fastighetsägare hittar du under relaterad information.

Kontaktperson: Jimmie Steibert, jimmie.steibert@habo.se

Aktuell information

2019-02-07

Uppdaterat informationsbrev finns nu tillgängligt under relaterad information. Detta ska även postas till berörda fastighetsägare.

2019-01-08

Uppdaterat informationsbrev finns nu tillgängligt under relaterad information. Detta har även postats till berörda fastighetsägare.

2018-11-20

Biskops-Arnö projektet är klart för driftsättning. Vänligen kontakta VA-avdelningen om ni vill beställa en LTA-station.  Antingen via mail till va-avdelningen@habo.se eller telefon till Kontaktcenter 0171-525 00.

Markintrångsersättning för ledningsrätter är inlämnat till Lantmäteriet. Mer information kommer.

2018-10-17

Driftsättning planeras till vecka 46. Mer information kommer närmare.

2018-06-15

Statens fastighetsverk, SFV, fick grävtillstånd av Länsstyrelsen den 29 maj. Vi avvaktar SFV:s tidplan för färdigställande. Mer information kommer.

2018-01-10

Uppdaterad information om Biskops-Arnö finns tillgänglig under relaterad information.

2017-10-02

En beskrivning av pumpstationen som presenterades under informationsmötet finns tillgänglig härPDF och under relaterad information

2017-09-19

Nu kan du hitta det material som man presenterade på informationsmötet den 5 september härPDF eller under relaterad information.

2017-08-23

Informationsmötet som skulle hållas för berörda fastighetsägare i slutet av augusti är nu spikat, men till början av september. Mötet kommer äga rum i kommunhuset klockan 18.00 den 5 september. Under mötet kommer man bland annat gå genom;

 • Tidsplan.
 • Hur du beställer, ansluter och får i gång din pumpstation.
 • Anslutningsavgifter, fakturering och betalning av din pumpstation.

Här hittar du hela dagordningen.PDF

2017-06-29

 • Om allt går enligt planerna kommer Biskops-Arnös folkhögskola kopplas på det kommunala vattnet mellan den 2-4 november.

 • Efter att Biskops-Arnös folkhögskola har kopplats på det kommunala vattnet kommer övriga berörda fastigheter att kunna koppla på sig på det kommunala vattnet.

 • Efter att Biskops-Arnös folkhögskola har kopplats på det kommunala vattnet kommer en faktura på den anläggning/pumpbrunn som behövs för att övriga fastigheter ska kunna koppla på sig på det kommunala vattnet att skickas till berörda fastighetsägare. När avgiften är betald ska du som berörd fastighetsägare kontakta kommunen för att få din pumpbrunn. Fakturan för pumpbrunnen ska vara betald mellan den 1 januari och 31 augusti 2018.

 • Mer information om hur du kopplar på dig på det kommunala vattnet, hur pumpbrunnen sätts ihop och fungerar kommer på nästa informationsmöte som äger rum i slutet av augusti. Under mötet kommer bland annat företaget som levererar anläggningen/pumpbrunnen, Xylem, att visa hur pumpbrunnen sätts ihop och hur den fungerar.

2017-05-30

Informationsmötet som skulle hållas för berörda fastighetsägare i vår är spikat. Mötet kommer att äga rum kl 18.00 den 13 juni. Under mötet kommer man gå genom den tidsplan som finns mer utförligt, anläggningsavgifter och hur den pumpenhet som måste användas ska installeras.


2017-03-31

Detta är på gång i projektet:

 • Den 27 mars påbörjades arbetet med utbyggnaden av vattenledningarna till Biskops-Arnö. Arbetet kommer att pågå fram till och med september 2017. En utförligare tidsplan kommer att presenteras på ett informationsmöte med berörda som kommer att hållas under våren 2017.

 • Under våren 2017 kommer Håbo kommun ha ett möte med alla som får möjlighet att ansluta sig till det kommunala vattnet och avloppet. Under mötet kommer det tas upp hur anslutningen till det kommunala vattnet kommer att ske och en utförligare tidsplan kommer att presenteras.

Detta har hänt i projektet:

 • Under 2015 och 2016 togs arbetshandlingar fram för att upphandla anläggningsarbete för utbyggnad av vattenledningarna till Biskops-Arnö och områdena längs med sträckan fram till Biskops-Arnö.

 • Under 2016 har Håbo kommun informerat de markägare som kommer att påverkas av de nya ledningarna som ska dras till Biskops-Arnö då ledningnarna kommer att dras på annan mark än kommunens egna.

 • I slutet av februari 2017 blev det klart att Sten och Markarbeten AB ska utföra utbyggnaden av vattenledningar till Biskops-Arnö.

Tidigare information på sidan

Projektering

Projekteringen av ledningsdragningen är i en slutfas. Det betyder att dimensioner, ledningsdragningar och övriga handlingar är klara, men är fortfarande preliminära.

Direkt efter sommaren 2016 kommer Håbo Kommun att göra en upphandling för utförandet. Byggstart är beräknad till oktober-november och räknar med att vara slutfört till midsommar 2017. Observera att alla tider är mycket preliminära. Det finns många orsaker till att det kan bli försenat tex ogynnsamt väder, inga anbud och sträckningsjusteringar.

Ledningarna kommer att läggas grunt förlagt, vilket betyder att ledningarna ligger på 60-100 cm under mark. Ledningarna är isolerade och det finns möjlighet att använda värmekabel.

Både vatten- och spillvattenledningarna kommer att vara trycksatta. På varje fastighet kommer det att finnas en mindre pumpstation för spillvattnet.

I början av september 2016 kommer VA-enheten att kalla fastighetsägarna till ett informationsmöte.

Kommer min fastighet få kommunalt VA?

När den första utredningen om var ledningarna kommer läggas är klar, kommer vi veta vilka fastigheter som kommer omfattas av utbyggnaden av kommunalt VA. Den preliminära sträckningen, samt vilka fastigheter som berörs, beräknas vara klar hösten 2015.

Måste jag ansluta min fastighet?

Domstolen Statens VA-nämnd har beslutat att kommunalt VA måste byggas ut i området. Det betyder att de fastigheter som berörs av ledningsdragningen kommer anslutas när kommunen utvidgar verksamhetsområde för kommunalt VA i området.

När kommunalt VA är framdraget till fastighetsgräns och fastigheten är upptagen i verksamhetsområdet för kommunalt VA debiterar kommunen anläggningsavgift för kommunalt VA enligt taxa. Anläggningsavgiften enligt taxa måste man betala. Avgiften är inte frivillig.

Om man har en egen brunn och vill behålla sitt egna dricksvatten kan man göra det förutsatt att man skickar in ett analyssvar som visar att dricksvattnet är godkänt. Observera att man måste betala anläggningsavgiften för vatten även om man vill behålla sitt egna vatten.
Det kommunala spillvattnet måste man koppla på.

Vad kostar det?

Kontakta VA-enheten för att få en beräkning på anläggningsavgiften för din fastighet.

Vad händer om jag har ett enskilt avlopp som inte är godkänt och har ett föreläggande? Kan jag vänta till ni bygger ut?

Miljöavdelningen är ansvarig för tillsynen av enskilda avlopp. Kontakta miljöavdelningen för mer information om din fastighet.

Vad händer om jag har ett enskilt avlopp som är godkänt och nyanlagt och så blir det kommunalt VA i mitt område?

Enskilda avlopp som blir ”onyttiga” när kommunen drar ut kommunalt VA i ett område ersätts enligt speciella ersättningsregler för enskilda avlopp om anläggningen är yngre än tio år.

Ersättningsreglerna finns till höger under "relaterad infomation". 

Sidansvarig: VA-avdelningen

2019-06-20

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster