Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter och taxor

Hand under rinnande vatten handfat

Taxan för vatten och avlopp ska täcka alla utgifter som VA-avdelningen har för att leverera rent vatten, ta hand om och rena smutsigt avloppsvatten.

Enligt lag ska taxan vara "rättvis och skälig". Därför är din avgift anpassad efter din användning av och belastning på det kommunala VA-nätet. Kommunal VA-verksamhet är taxefinansierad. VA-taxans storlek får inte överskrida vad som behövs för att täcka verksamhetens nödvändiga kostnader.

Taxeprincipen beslutas av kommunfullmäktige medan avgiftens storlek beslutas av Kommunstyrelsen. Från och med 2023-04-01 gäller en ny VA-taxa.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgiften är en avgift som skall täcka VA-avdelningens kostnader för att dra fram kommunalt vatten och avlopp till fastigheten. Avgiftens storlek varierar beroende på om fastigheten är ansluten till både vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten. Det har även betydelse hur stor tomt fastigheten har.

Brukningsavgifterna är de löpande kostnaderna som fastighetsägaren betalar för att använda kommunalt VA. Våra abonnenter ska även betala en fast grundavgift på maximalt 2838 kr per år för samtliga vattentjänster. 

Lägenhetsavgift utgår för bostadsfastigheter, och därmed jämställda fastigheter. Andra fastigheter som inte är bostadsfastigheter betalar istället för en lägenhetsavgift en tomtyteavgift.

För att veta hur mycket vatten en abonnent har gjort av med har alla fastigheter en vattenmätare som mäter det förbrukade vattnet. Varje år skickas självavläsningskort ut där fastighetsägaren själv får fylla i mätarställningen. Utifrån den avlästa vattenförbrukningen beräknar VA-avdelningen hur mycket vatten man gör av med per faktureringsperiod (två månader) och fakturerar utifrån det.

Ibland kan det vara bra att läsa av vattenmätaren en gång extra, till exempel om man flyttar.

Hur är VA-taxan rättvis och skälig?

Begreppen lägenhetsavgift och tomtyteavgift är ett vanligt sätt för kommuner att anpassa sig till VA-lagens krav om rättvis och skälig fördelning av kostnaderna. Begreppen är ett ”mått” på hur mycket man belastar VA-nätet med sitt nyttjande av den kommunala VA-anläggningen. Belastningen av ett privathushåll på vattenverk, reningsverk och ledningsnät kan till exempel vara mindre än belastningen från en stor industrifastighet med många anställda där man använder mycket vatten både i kontorsutrymmen såväl som i produktion.

Vad betyder lägenhetsavgift?

För en vanlig bostadsfastighet, exempelvis en villa, kan lägenhetsavgift kännas förvirrande. I det fallet betyder ”lägenhet” bostadsenhet.

En vanlig villa betalar en lägenhetsavgift enligt taxa. Har man flera bostadshus som är anslutna till kommunalt VA, på sin tomt, betalar man flera lägenhetsavgifter. En bostadsfastighet i form av en hyresfastighet kan innehålla flera lägenheter och blir debiterad med så många lägenhetsavgifter som det finns lägenheter.

Vad betyder tomtyteavgift?

Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster