Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålsta och Skokloster reningsverk

Bålsta avloppsreningsverk togs i drift år 1975 och genomgick en omfattande ombyggnation och modernisering år 1992.

Under 2011-2012 byggdes verket om igen för utökad kapacitet och för installation av kväverening. I dag är cirka 18 000 personer anslutna till verket. Varje dag rinner lika mycket avloppsvatten som cirka 30 000 fulla badkar till reningsverket i Bålsta. Utöver verken finns det tillhörande ledningsnät och pumpstationer. 

Skokloster avloppsreningsverk ligger i Slottsskogen på Skoklosterhalvön, i Håbo kommuns norra del.

Varje dag rinner lika mycket avloppsvatten som cirka 4 000 fulla badkar till reningsverket i Skokloster från områdena Slottskogen, Söderskogen och Lugnet. Totalt är cirka 2 000 personer anslutna till verket.

vatten

Reningsprocessen i avloppsverken

Reningsprocessen sker i fyra steg:

  • mekanisk
  • biologisk 
  • kemisk rening
  • samt filtrering genom sandfilter

Först rinner avloppsvattnet genom ett galler som rensar bort fasta partiklar och skräp som är större än 2 millimeter. Det kallas mekanisk rening.

I den kemiska reningen tillsätts olika ämnen som får föroreningarna i vattnet att klumpa ihop sig och på så sätt bli tyngre och sjunka till botten. Mycket av föroreningarna i avloppsvattnet består av ämnen som kan fungera som näring för mikroorganismer. Släpps det ut i Mälaren kan det leda till övergödning.

Därför leds avloppsvattnet till stora bassänger där mikroorganismer "äter upp" näringen och binder den i slam som sjunker till botten. Andra ämnen omvandlas till gas. Det kallas biologisk rening. Slammet som samlas på botten av bassängerna skrapas upp. En del går tillbaka till reningsbassängerna i ett kretslopp. Det andra slammet går vidare till en avvattning där en del av vattnet tas bort. Då blir slammet tjockare och lättare att hantera. Slutprodukten hämtas och läggs en tid på platta innan det kan användas. Efter de fyra reningsstegen är cirka 98 procent av vattnets innehåll av fosfor och 98 procent av de biologiskt syreförbrukande ämnena borta. Som ett sista reningssteg passerar avloppsvattnet genom ett sandfilter.

Efter reningen av avloppsvattnet släpps Skoklosters vatten ut i Skofjärden, och Bålstas vatten ut i Göksvik i Mälaren. För att kontrollera att utsläppen av näringsämnen inte ska påverka Mälaren negativt tar VA-avdelningen prover på Göksviken och Skofjärden fyra gånger per år, så kallad recipientprovtagning.

Kväverening i Bålsta

Avloppsvattnet innehåller stora mängder kväve som bland annat är ett näringsämne för växter. För mycket kväve i våra sjöar leder till övergödning som i sin tur leder till döda sjöar och hav. På Bålsta reningsverk tar vi bort näringsämnet kväve ur avloppsvattnet genom metoderna nitrifikation och denitrifikation. Det innebär att kvävet i avloppsvattnet omvandlas till kvävgas (N2) och släpps ut i luften. Luften innehåller cirka 80 procent kvävgas (N2).  Andra ämnen omvandlas till gas. Det kallas biologisk rening. Som ett sista reningssteg passerar avloppsvattnet ett sandfilter innan det släpps ut.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster