Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vägval om framtida VA-försörjning för Skoklosterhalvön

Tekniska nämnden har godkänt förstudien "Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster". Nämnden gav samtidigt tekniska förvaltningen i uppdrag att gå vidare med alternativ 4 i förstudien, det vill säga överföringsledningar till/från Käppala reningsverk och Görvälnverket.

Nästa skede innebär att kommunen söker medlemskap i kommunalförbunden Norrvatten och Käppala och inleder en fördjupad dialog med Sigtuna Vatten & Renhållning AB för att säkra att en påkoppling via Sigtunas ledningsnät är möjlig.

Dessutom inleds en lokaliseringsutredning för placering av pumpstationer och projektering. Hela genomförandetiden har grovt uppskattats till omkring sex år från det att utredningen inleds.

Olika alternativ har jämförts i förstudien utifrån ett stort antal aspekter inom risk och sårbarhet, miljö, organisation, projektgenomförande och kostnader.

Alternativ 4 med överföringsledningar till/från Käppala reningsverk för rening av avloppsvatten och Görvälnverket för dricksvattenförsörjning är det alternativ som fått högst betyg i analysen och som vi har valt att gå vidare med, säger Lisbeth Bolin, ordförande i tekniska nämnden.

Alternativet är mest fördelaktigt utifrån flera viktiga aspekter som exempelvis möjligheten till reservvattenförsörjning, påverkan på recipienten Mälaren och kostnaderna. Dessutom gör förslaget att det i framtiden blir möjligt att vid behov försörja hela VA-verksamhetsområdet med dricksvatten från två håll om Håbo framöver kompletterar med en dricksvattenledning mellan Bålsta och Skokloster.

Alternativet baseras på att överföringsledningar läggs i Skofjärden och Håtunaviken med påkoppling av dricksvatten till Norrvattens ledning i Upplands-Bro kommun och påkoppling av spillvatten till Sigtuna Vatten & Renhållnings ledningsnät. Spillvattnet leds därefter vidare till Käppalas tunnelsystem och Käppala avloppsreningsverk.

Övriga alternativ som jämfördes i förstudien var att bevara befintliga VA-verk i Skokloster, att anlägga ett VA-verk på en ny plats på Skoklosterhalvön, att anlägga ett källsorterande avloppssystem, att anlägga överföringsledningar till/från Bålsta, och en variant av det alternativ som slutligen valdes. Det är inte aktuellt att behålla vattenverket eller reningsverket på nuvarande plats i Skokloster, men alternativet togs ändå med i analysen för att tydliggöra vad som sker om verken inte flyttas.

Idag är knappt 1 900 personer anslutna till Skoklosters allmänna VA-försörjning, men analysen har utgått från ett scenario år 2050 med ett beräknat antal av 5 600 anslutna personer.

Investeringskostnaden uppskattas till 53 Mkr, men kostnadsbedömningen kan komma att förändras i det kommande arbetet. Kostnaden för årlig drift respektive kapitalkostnad behöver studeras vidare i kommande skeden.

Bakgrund

Våren 2018 togs ett politiskt beslut om att den attraktiva mark som vattenverket och avloppsreningsverket i Skokloster står på ska frigöras för bostadsbyggande. Vattenverket i Skokloster har dessutom problem att klara försörjningen av anslutna abonnenter, och det finns ingen kapacitet för ytterligare anslutningar. Detta hindrar exploatering även på andra ytor.

Beslutet om att förstudien skulle göras togs av kommunstyrelsen i september 2018.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster