Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar följt av radhuslängor i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i tre till fyra våningar.

Planområdet ligger i gamla Bålsta och omfattar fastigheterna Bålsta 2:69, Bålsta 2:147 och del av fastigheten Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta s:8 och s:14. Planområdets areal är ca 2,9 ha.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta området. För området föreslås att bebyggelsen är gestaltad efter trädgårdsstadens principer om tydliga kvartersbildningar; hus orienteras kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och med halvprivata förgårdsmarker. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus. Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I sydvästra delen av området ger detaljplanen alternativ möjlighet för uppförande av förskola.

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Plansamråd

Planförslaget var ute för samråd mellan den 28 april 2014 och 26 maj 2014.

Upplysningar lämnas av plan- och exploateringsavdelningen.


Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster